Poslední část cyklu - Na rozvoji města se významně podílí i ODS 22.9.2018 19:01

Volby do městského zastupitelstva jsou opět tady. Již tento pátek a sobotu budeme rozhodovat o tom, kdo a jak povede další čtyři roky naše město. Za koalici ODS a Svobodní jsme se snažili zodpovědně postavit opravdu kvalitní kandidátku, sestavit rozumný a realizovatelný program a pokud možno nevtíravě se prezentovat našim občanům. 

Mně osobně nezbývá než dokončit své hodnocení plnění programu ODS z roku 2014. Byl to dobrý program (jinak by jej vládnoucí koalice ANO a KDU-ČSL jistě tak důsledně neplnila). Život jde ale dál. Takže nový program je zde: Www.tenpravytym.cz

 

 

DOPRAVA

 

Připravili jsme k realizaci

Dokončení páteřního chodníku v Bynině - realizováno.

Propojení chodníků v Hrachovci pod kaplí - těsně před koncem volebního období se zejména pan místostarosta Vrátník, podpořen koaličními partnery z ANO, rozhodl připravenou akci odpískat a chodník řešit jinak. Bude delší, dražší, s nevýhodnými výkupy pozemků, s demolicí domu a s precedentem pro vyjednávání s majiteli pozemků.

Rekonstrukci kruhové křižovatky u kostela Sv. Jakuba (spolupráce s Ředitelstvím silnic a dálnic) – tato rekonstrukce by měla významně pomoci hlavně průjezdu směrem od DEZY přes estakádu směrem na Rožnov a Vsetín. - Řešilo ŘSD, projektově i stavebně připraveno v minulém volebním období za spolupráce radnice (jen příprava řešení stěhování soch trvala cca 2 roky).

A k čemu jsme se zavázali:

Budeme pokračovat v prosazování výstavby západního a severního obchvatu města, zejména pak získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení na západní obchvat města - pracuje se, ale velmi, velmi pomalu.

Rozšíříme dále parkovací kapacity ve městě - parkoviště na ulici Palackého (360 nových parkovacích míst), sídliště Křižná a Pod Oborou (254 nových prarkovacích míst) - Palackého (realizovány 3 etapy), částečně realizováno sídliště Křižná i Pod Oborou.

Máme připraven plán rozvoje parkování na celém území města - náš plán byl jiný. Vedoucí koalice ANO a KDU-ČSL realizovala zjevně ten svůj - převzala placená parkoviště od soukromého subjektu (s jistým a bezpracným příjmem pro město) do své správy, rozšířila zpoplatněná parkoviště, zavedla závorový systém u nemocnice. V konečném důsledku to znamená intenzívnější represivní činnost MP či účelově vytvořená pracovní místa k obsluze systému. Ač se slibovalo, nezkusily se rezidenční zóny, o parkovacích domech se mlčí.

Vystavíme a opravíme další komunikace a chodníky v místních částech, po výstavbě kanalizací opravíme dotčené komunikace - zrealizovaly se chodníky projektově připravené v minulém volebním období - v Bynině, částečně v Podlesí. Hodně se toho udělalo v Juřince. 

Zrekonstruujeme přednádraží prostor, budeme opět jednat s vlastníkem budovy nádraží o jeho rekonstrukci - vedení města zjevně intenzívně jedná, zatím bezvýsledně. Opravil se chodník před nádražím a čeká se na výsledek jednání se SŽDC o odkupu pozemků vlečky.  Je to běh na dlouhou trať.

Zvýšíme bezpečnost chodců  nasvětlováním dalších přechodů, budováním bezpečnostních ostrůvků - v započaté práci se pokračuje. 

Budeme pokračovat v budování cyklostezek – po dokončení cyklostezky Bečva s napojením na dálkové trasy směr Vsetín, Rožnov a Hranice se společně s Mikroregionem soustředíme na stavbu cyklostezky směr Bystřice pod Hostýnem, prověříme možnosti propojení sítě na nově budovanou stezku směrem na Nový Jičín. - Tady se vedení města nedařilo. Cyklodoprava nebyla prioritou. Kromě připravené propojky cyklostezky pod Hrachoveckým mostem se nezrealizovalo nic nového. Ale máme další studii cyklodopravy (už kolikátou).

Dovedeme projekt rekonstrukce náměstí k realizaci - tak čtyři roky na námi a můžeme si to dát opět do programu. Výsledek architektonické soutěže se vyhodil do koše a náměstí projektuje firma bez zkušeností spolu s vedením města. Co meziříčan, to architekt.

Zatraktivníme městskou hromadnou dopravu tak, aby bylo její využívání pro občany výhodné - v roce 2017 zavedena MHD zdarma, v červnu 2018 předložen zastupitelstvu návrh na optimalizaci provozu, který se bude teprve zkoušet.

Zlepšíme vzhled kruhových objezdů ve městě osazením plastik, kameny, udržovanou zelení. Zapojíme do této akce občany města, školy, umělce, mládež. - a začalo to tak nevinně, prvním kruháčem u sportovišť za 40 tisíc korun (zkuste si najít články v Obelisku o "předražené" realizaci). Taková, z pohledu priorit města, blbost a jak se dá marketingově využít. Osázení kruhových objezdů nás stálo hodně přes milion. Přitom naše představa byla trochu jiná. 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

a k čemu jsme se zavázali:

 

Ve spolupráci s provozovatelem městské nemocnice zrekonstruujeme zdejší stravovací provoz - Projektová dokumentace zpracována v roce 2014, zrekonstruováno v roce 2015. S úvěrem 18 miliónů korun.

Zasadíme se o udržení odborných lékařských pracovišť a oddělení v naší  nemocnici - zachováno.

Chceme i nadále úzce spolupracovat s poskytovateli sociálních služeb - Spolupracuje se.

Podpoříme dobrovolnictví v sociálních službách - Podporuje se.

Budeme pokračovat v důsledných kontrolách výsledků jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb - Komunitní tým deklaruje, že kontroluje.

Průběžně budeme posuzovat potřebnost jednotlivých služeb, zamezit jejich duplicitě - Vzhledem k tomu, že se tento požadavek objevuje opět ve volebních programech některých stran, jde o dlouhodobý a neustálý úkol. Obecně sociální systém je "přesložitělý". 

Podpoříme seniory a osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním – budeme dbát na bezbariérovost nových projektů. - Nové budovy jsou bezbariérové. Bohužel, nepodařil se zatím realizovat bezbariérový přístup do ZŠ Šafaříkova, který byl projektově připraven. 

Podpoříme zlepšení úrovně kvality poskytování sociálních služeb v pobytových zařízeních sociálních služeb - Podporuje se.

Zlepšíme informovanost o pobytových sociálních službách u neodborné veřejnosti - Přes veškerou snahu všech zainteresovaných, je požadavek na lepší informovanost neměnný. Opět vyplynul také z hledání 10 příležitostí města.

Vytvoříme pracovní skupiny zaměřené na pomoc seniorům a zdravotně postiženým, rodinám, dětem a mládeži a sociálně vyloučeným osobám – chceme vzájemně diskutovat na setkáních pracovních skupin, navrhovat opatření. Je nutné klást důraz na zapojení všech, kterých se problémy týkají. - Zatím stále pracuje hlavně tým komunitního plánování. Pracovní skupiny se tvoří zejména v rámci dotačních měkkých projektů. Tak alespoň něco.

 

ROZUMNÉ HOSPODAŘENÍ

a k čemu jsme se zavázali:

 

Chceme pokračovat v započatém trendu správy veřejných financí. Rozumně a zodpovědně. - Městu se v tomto volebním období finančně dařilo. Vydatným pomocníkem zde byla ekonomická recese či upravený RUD (rozpočtové určení daní), a to ve prospěch malých měst a obcí. I přesto ale vedení města zvýšilo zadlužení města o dalších 68 milionů korun. 

I nadále budeme poctivě přistupovat k tvorbě rozpočtového výhledu a rozpočtů na další léta, s ohledem na investiční potřeby města - pokračuje se, vždyť i zpracovatel výhledů Ing. Tesař je stále stejný a evidentně vyhovuje. S plánováním investic je to už ale horší. 

Zpracujeme plán hlavních investic města vždy na období minimálně dvou let, tak, aby byla zajištěna jejich kvalitní příprava - tak tady se město výrazně pohoršilo. Plán žádný není, pracuje se intuitivně stylem "nápad a jdeme na to", což sice může posunout některé věci dále, ale důsledky špatné připravenosti se projeví až posléze. Plánování či spíše neplánování investic jsem kritizovala po celé volební období.

Dále budeme prosazovat efektivní nakládání s majetkem města a smysluplné využití městských budov - v této oblasti jsme se posunuli částečně. Není dořešeno definitivní umístění úřadu, ale zato se podařilo rozjet projekt přestěhování knihovny do budovy kina Svět (psala jsem u kultury). V roce 2018 se dokončilo 4. patro jižního křídla zámku Žerotínů podle již dříve připraveného projektu a vzniká zde plnohodnotný penzion či hotel. Tímto krokem je do budoucna uzavřena otázka případného využití zámku pro ZUŠ. Zbývá dořešit definitivní využití budovy bývalého potravinářského učiliště či bývalé krásenské radnice (po přestěhování knihovny).

Přispějeme každoročně na Fond obnovy majetku a vytvoříme dostatečnou rezervu na větší rekonstrukce. Čerpání Fondu pak uvolníme až v roce 2017. - Troufám si říci, že tuto oblast jsem vcelku, byť z opozice, hlídala a často připomínkovala. Vedení města na Fond obnovy ukládalo volné finanční prostředky pouze v minimální nutné výši. Nicméně kvitujeme, že tvořen byl a že na něj nebylo zatím sáhnuto. Je vytvořena 40 milionová rezerva pro budoucí investice.

Dle potřeby a možností se zapojíme do dotačních programů - dotační možnosti se v tomto volebním období značně zmenšily. Je škoda, že ubylo zejména investičních dotací, ale naopak přibylo těch "měkkých", neinvestičních. A tady se tedy plýtvá o sto šest. To je ale věc koncepční přípravy dotačních titulů jednotlivými ministerstvy.

Na závěr - čtyři roky mého působení v zastupitelstvu města utekly jako voda. Nebyly to promarněné roky. Hodně jsem se naučila a každá nová zkušenost, a to i ta negativní, mě posunula zase dál. Jsem připravena v práci pro město pokračovat. Děkuji za každý Váš hlas.

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS