Pokračování - Na rozvoji města se významně podílí i ODS II. 19.7.2018 11:53

Pokračování - Na rozvoji města se významně podílí i ODS II.

Prázdniny jsou v plném proudu a při opalování je vhodný čas také na čtení. Možná zaujme další část mého hodnocení plnění volebního programu ODS z roku 2014.

Jak už jsem psala zde:  http://www.taprava.cz/valasske-mezirici/k-veci/jak-se-plni-volebni-program-ods-ve-valasskem-mezirici/, stávající vládnoucí koalice ANO a KDU-ČSL plní velkou část našeho programu, ať už tím, že přímo realizuje minulým vedením připravené projekty anebo tím, že sama uchopila naše prioritní témata a ta nějakým způsobem uvádí v život.  

Jistě, můžeme namítnout, že i další politické subjekty ve městě měly podobné priority. Je to pravda, problémy města jsou dostatečně známy a je těžké vymyslet do programu nějaký, který ještě nebyl nikým diskutován. Nicméně, jakási systematičnost plnění zrovna toho našeho programu je pozoruhodná.

A tak bychom mohli být spokojeni. Přesto ne vždy jsme. U mnohých projektů jsme měli jinou představu o způsobu jejich provedení a realizace, zejména z pohledu efektivity a s ohledem na finanční možnosti, ale i další potřeby, města.

 

Takže:

ČISTOTA MĚSTA

a k čemu jsme se zavázali:

 

 • Budeme pokračovat v projektu Čistá řeka Bečva II (místní část Podlesí, Hrachovec – Vichury, Štěpánov, Vodní ulice) - 2015 dokončen Štěpánov, Podlesí, zajištěn svoz odpadních vod, projekt ukončen.
 • Zrevitalizujeme další sídliště – Pod Oborou, Křižnou, dokončíme Vyhlídku a připravíme revitalizaci menších celků (Podlesí, Hrachovec, ul. Tolstého, Vsetínská) - po zastavení již připravených revitalizací (v roce 2015 se jen dokončila již probíhající etapa na sídlišti Křižná) se následně začaly opět provádět některé práce (hlavně chodníky). Hotova je další část sídliště Křižná (Krátká ulice), Pod Oborou, ulice Tolstého, Nádražní (polopodzemní kontejnery), začíná se připravovat Podlesí, Sklářská. Škoda jen, že se nepokračovalo ihned s příslušnou intenzitou, ale i logikou ucelených částí, byli bychom dnes již dále a neměli bychom rozkopané celé město.
 • Udržíme systém centrálního zásobování teplem a budeme usilovat o jeho rozšíření. Jakožto nejefektivnějšího a nejekologičtějšího systému vytápění - vzhledem k tomu, že v roce 2016 dobíhaly původní smlouvy spojené s výstavbou a provozováním soustavy CZT, logicky byl řešen způsob dalšího provozování systému. Koncept byl od počátku investice jasný, po splacení soustavy tato přejde na město, které ji bude provozovat. Vše byla jen otázka výše finančního vyrovnání se společníky (nakonec, CZT na vypořádání vytvořilo do roku 2014 rezervu ve výši více naž 6 milionů korun, tedy více než polovinu nakonec vyplacené částky). To, že cena tepla po ukončení leasingu na tepelnou soustavu významně poklesne byl původní záměr celého projektu. Nemělo by se zde zapomínat na zásluhy starosty Bohdana Mikuška, který do, i na dnešní dobu, obrovského projektu v minulosti šel. 
 • Průběžně budeme sledovat a zveřejňovat měření kvality ovzduší, zavedeme kontinuální měření - měřící stanice byla zprovozněna v roce 2015 na Vodní ulici, ale jednání s Českým hydrometeorologickým ústavem o jejím umístění ve VM započala již v minulém volebním období, stejně tak jako technická příprava jejího umístění (osobně jsem řešila pozemek pro stanici v areálu školy). Měření tedy je. Jen je škoda, že kvůli dnešní potřebě pouze pozitivních zpráv, pokulhává pravidelné informování občanů o stavu ovzduší, zejména v zimních měsících. Ano, není příjemné sdělovat občanům, že se v našem městě mnohdy  dobře nedýchá, ale tajnostmi se tomu nepomůže. 
 • Pomůžeme občanům s dotačním programem Zelená úsporám - město pokračovalo v poradenské pomoci občanům při získávání dotací, pořádalo např. seminář k Dešťovce (Zelená úsporám). Naším úmyslem bylo ale spíše pomoci občanům s výměnou starých kotlů, zejména v těch částech města, kde dochází k největšímu znečištění ovzduší. 
 • Snížíme energetickou náročnost budov města a půjdeme tak příkladem občanům - 2015 dokončena revizalizace ZŠ Šafaříkova (okna, fasáda) - připraveno již v roce 2013 (bohužel, na bezbariérový přístup - výtah ani letos nedojde), totéž MŠ Štěpánov, SVČ Domeček (psala jsem v kapitole o školství), v roce 2016 bylo realizováno zateplení ZŠ Žerotínova, v roce 2015 zeteplení budovy kina Svět (vše připraveno projektově i stavebně v roce 2014). Provedeno bylo také zateplení  tělocvičny ZŠ Šafaříkova (podmínka pro dar soukromé osoby do nové podlahy) a zateplení bytového domu na Tolstého ulici.  Škoda, že zateplení zbytku ZŠ Šafaříkova se stále odsouvá. Město také pokračuje v, již v minulosti zavedeném, tendrování dodavatelů energií (elektřiny a plynu), čímž dosahuje významných úspor provozních nákladů.
 • Budeme věnovat i nadále intenzívní péči městské zeleni, zrevitalizujeme nábřeží Bečvy – park pod zámkem - tady je třeba vedení města pochválit, zeleni se opravdu věnuje a tím plní náš program, jistě ke spokojenosti všech. Nové osadby v sídlištích, kruhové objezdy, květiny, odstraňování jmelí, revitalizace nábřeží Bečvy i park pod zámkem Žerotínů. Výhrady mám ovšem ke způsobu provedení a nekoncepčnosti následné péče. Např. Huťský lesík (http://hanaskacalova.infoblog.cz/clanek/hutsky-lesik-takhle-tedy-ne-72531/), Botanika a parkování (http://www.taprava.cz/valasske-mezirici/aktuality/rok-splnenych-prani/), úprava náplavky (schody končí v bahně, prvotní nadšení vyprchalo, prostor opět zarůstá, nic dál se tu neděje), zámecký park Žerotínů - úplně se rezignovalo na údržbu, zarůstá. Několikrát jsem také upozorňovala na kruhový objezd u sportovišť, upraven v roce 2014, takže jako by nebyl dnešního města. Zarůstá keři, kameny už nejdou téměř vidět. Vzpomínáte? Stál 40 tisíc korun a v Obelisku se mohli zbláznit. Ze všeho mi vyplývá jeden styl práce - bombastický nápad, hurá na to, propagace, focení, tiskové zprávy a ... pak "zdechl pes" a jdeme na jinou hračku. 
 • Provedeme osadbu nevyužité plochy na Masarykově ulici. S ohledem na patovou situaci v jednání s vlastníkem části pozemků (firma CTP, s.r.o.), provizorně vyřešíme tuto plochu jakožto odpočinkovou, s kultivovanou zelení - zatím se o tom jen mluví. Bude se tu údajně rozšiřovat parkoviště, vysadí se stromy podél ulice Svěrákova. No, uvidíme.

 

TRANSPARENTNÍ SPRÁVA

a k čemu jsme se zavázali:

 

 • Klient je u nás na prvním místě: zavedeme internetovou knihu přání a stížností, všechny odpovědi budeme neprodleně zveřejňovat. Zřídíme infolinku zdarma. -  Elektronická kniha přání a stížností byla zřízena v roce 2015. 
 • Budeme pokračovat v důrazu na transparentnost rozhodování: jsme připraveni zveřejňovat smlouvy uzavírané městem ihned, jakmile příslušné ministerstvo spustí internetovou aplikaci , u všech smluv zveřejníme také celou jejich historii od ideového záměru až po příslušná usnesení a rozhodnutí, předcházející podpisu smlouvy - registr smluv od 50 tisíc korun byl spuštěn v roce 2016. Je třeba říci, že v transparentnosti trošku cesta zpátky. V minulém období byla na základě požadavku tehdejší opozice zavedena aplikace zveřejňování smluv a objednávek, a to bez limitu. 
 • Zavedeme internetovou aplikaci pro hlášení závad a poruch na majetku města - zavedena v roce 2017 v rámci mobilní aplikace Valašské Meziříčí (podobná byla dřívější Incity). 
 • Všechny inteligentní formuláře a návody budou navazovat na standardizované manuály úředních postupů. Zveřejníme je na jednom místě včetně příkladů vyplnění (případně videopostupů) a kontaktu na zodpovědné osoby, poskytující poradenství e-mailem nebo telefonem. - Byť jsme v roce 2016 získali titul "Přívětivý úřad", elektronické formuláře zatím nemáme. 
 • Zavedeme službu „pojízdný úřad“ , například pro občany se zdravotním postižením - vše se dnes odehrává v režimu domluvy s příslušnými úředníky (což také není špatné).  
 • Dále pokročíme v elektronizaci úřadu: rozšíříme možnosti mobilních plateb, umožníme kontrolu závazků (například nezaplacených poplatků) ze strany klientů přes web, zmodernizujeme naše webové stránky tak, aby se zlepšila jejich proklientská orientace - webové stránky město zřídilo úplně nové (dobré píár), čili opět se hledá.  A špatně. Mnohdy zde nenajdete historii, v záložce Veřejné zakázky je složitá orientace, funkce "hledání" v tiskových zprávách zpravidla nefunguje, opět zejména v historii, kalendář akcí se zúžil pouze na kulturní akce,  atp. Kontrola závazků není stále možná, v elektronizaci úřad pokulhává.
 • Připravíme řešení technického stavu budovy městského úřadu na Zašovské ulici a s pomocí dotací provedeme jeho realizaci - zde jsme se neposunuli nikam. Zastupitelstvo města sice schválilo rekonstrukci budovy na Zašovské ulici, ale dále se celé 4 roky nic nedělo. Posunem v majetkových záležitostech města se otevírají další nové možnosti a stále se hledá ta nejefektivnější. Ať už se hovoří o stavbě nového úřadu v bývalé Křižanově pile či v proluce Masarykovy ulice anebo v kasárnách vedle úřadu práce. Ve hře je stále bývalé potravinářské učiliště, stavební učiliště, ale i Zašovská. Na jedné straně pochopitelná snaha najít opravdu to nejlepší a nejekonomičtější řešení (i do budoucna - řešení budovy v pasívním energetickém režimu). Na druhé straně - čekat do nekonečna se nedá. On nám taky může stavební úřad či hygiena tu budovu úřadu na Zašovské zavřít. A to nemluvím o již viditelně potřebných investicích do budovy úřadu na Soudní ulici. Jenže na tomto se politické body nezískávají.  

 

Více zde: Program ODS z roku 2015  (viz http://www.taprava.cz/program-2014/).

 

S přáním krásných letních dní

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS