Na pravou míru – aneb Marek Irgl nemá o čem psát nebo píše na zakázku? 18.11.2016 18:46

Na pravou míru – aneb Marek Irgl nemá o čem psát nebo píše na zakázku?

Zjevně z nedostatku jiných témat ke kritice (což je málo uvěřitelné), či spíše z důvodu jakési zakázky či zadání ze strany spřízněného vedení města, zastupitel a vydavatel místního permanentního volebního letáku Obelisk Marek Irgl opět vyráží do útoku proti členům nenáviděné ODS ve městě. Dovolím si opět reagovat a uvést jeho sdělení na pravou míru. A to i s tím rizikem, že mu tímto pomohu naplnit jeho dnes již tak vlažnou tiskovinu.

Vážený pane doktore Irgle,

nevím, zda Vás k neustálým útokům na bývalé vedení města, potažmo zdejší členy ODS vede Vaše ublížené ego nebo zda pracujete na zadání některých členů vedení města, se kterými zjevně sdílíte názory na způsob vedení města a kteří nelibě nesou mé mnohdy kritické připomínky. Je to otázka Vašeho svědomí a jsem daleka toho Vám do něj sahat. Neodpustím si však poznámku – Váš aktuální útok v posledním čísle Vašich „novin“ opravdu není hoden Vašeho intelektu.

Ale popořádku. V článku „Jak to vlastně je s přístupem ODS ke stavbě sportovní haly“ píšete, že:

1. „zastupitelé za ODS očividně stavbě sportovní haly nepřejí“S určitostí vím, že to není pravda. Pokud se finanční situace města razantně a dlouhodobě změní k lepšímu (třeba městu někdo dá 60 či spíše 100 milionů korun a my si přestaneme lhát do kapsy, že provoz haly město nebude nic stát, ale nastavíme reálné podmínky provozu) nebo pokud budou již úspěšně zrealizovány naše hlavní priority a městu peníze na stavbu haly zbudou, jsme všemi deseti pro. Našim sportovcům vyhovující podmínky pro jejich činnost opravdu přejeme. Zatím má ale město omezené finanční zdroje a celou řadu jiných pro občany našeho města potřebnějších a naléhavějších investic.

Prioritou pro mne i ODS je dokončení revitalizací sídlišť či nezbytné rekonstrukce stávajícího majetku města (bytové domy, školy, stávající sportoviště, budovy sloužící kultuře a budovy úřadu v havarijním stavu), které mnohdy povedou i k úspoře provozních výdajů města. Podporujeme rozumnou obnovu náměstí, obnovu přednádražního prostoru, řešení dopravy ve městě. My máme svůj volební program a stojíme si za ním.

Sám víte (o rozpočtu města také rozhodujete), že finanční rámec města je dán a na investice, zvláště, když rostou provozní výdaje města, zbývá jen omezená částka a dotační možnosti ubývají. Investičních požadavků je za více než 500 miliónů korun.

2.  „objednalo vedení města v čele s Jiřím Částečkou …studii na multifunkční sportovní halu umístěnou na stejném místě, kde ji plánuje postavit současné vedení města“  - Toto tvrzení je pravdivé jen částečně. Na přípravě výstavby haly se v minulém období skutečně pracovalo. Není žádným tajemstvím, že v minulosti byla ustavena pracovní skupina pro sportovní halu, která pracovala na základních požadavcích a dispozicích haly. Tyto byly po diskusi s mnoha sportovci nakonec stanoveny. Na výběr lokality byly však napříč politickým spektrem různé názory, proto bylo zadáno zpracování tzv. vyhledávací studie. Uvádím zde text předmětu zadání a cíle studie, aby bylo jasno:

„ Předmět zadání: Stanovit podmínky pro vyhotovení urbanisticko-architektonické studie Multifunkční sportovní hala ve Valašském Meziříčí.“

„Cíl studie: Prověřit možnosti vybraných zájmových území pro umístění multifunkční sportovní haly, vyhodnotit nejvhodnější lokalitu pro umístění multifunkční haly a její napojení na dopravní a technickou infrastrukturu. Navrhnout samotný objekt a odstavné a parkovací plochy na nejvhodnější lokalitě.

Vybraná území byla 4, dvě v okolí letního stadionu, jedno v kasárnách (místo dnešního záměru) a jedno na ulici Palackého (ISŠ-COP - vedle stávající tělocvičny). Hala Bonveru vedle letního stadionu nebyla do výběru zařazena, byla zjevně čerstvě opuštěna firmou Čeroz.

Není tedy pravda, že se zadávala studie haly situované přímo v místě dnešního záměru. Termín objednání studie léto 2014 (čili před volbami), termín dodání studie 10.12.2014 (čili po volbách). Bylo veřejně deklarováno, že o případné výstavbě haly a jejím umístění bude již rozhodovat nové zastupitelstvo. ODS nezařadila výstavbu sportovní haly do svého volební programu z důvodů uvedených v bodě 1, proto lze jen těžko obvinit ODS z toho, že mění v této věci názor. 

 

3. „Tato studie stála město 116 000 korun a byla nyní objevena v podstatě náhodou v přeplněné skříni s nerealizovanými projekty.“  No, jestli je pravda tato věta, tak už k tomu nemám co říci. Nové vedení města po dvou letech svého působení na radnici teprve teď začalo uklízet ve skříních a šuplících. Měla jsem zato, že tyto činnosti zpravidla následují bezprostředně po převzetí kanceláří. Navíc uvedenou studii muselo dostat v prosinci 2014 nové vedení přímo do rukou od zpracovatele (viz termín dodání), v té době již na radnici měsíc působilo. Takže se nabízí otázka, kdo vlastně tu studii do té tajemné skříně strčil a kdo vlastně měl zastupitele informovat o její existenci? A co v té skříni ještě dalšího skončilo? Třeba architektonická studie revitalizace náměstí, která vyplynula z architektonické soutěže? Nebo studie cyklodopravy města i celého Vsetínska? Nebo studie revitalizace přednádražního prostoru? Nebo studie odpočinkové zóny v Huťském lesíku? Nebo studie přestěhování městské knihovny do budovy kina Svět? 

 

Pane Irgle, stávající vedení si potrpí na rozsáhlou medializaci každé své myšlenky. V tomto případě i bývalé vedení města medializovalo zadání studie, kterou uvádíte. Stačí mrknout na internet – viz http://zlin.idnes.cz/sportovni-hala-ve-valasskem-mezirici-dwo-/zlin-zpravy.aspx?c=A140930_2103807_zlin-zpravy_ras. K věci se zde vyjadřoval kde kdo, i lídr Vašeho hnutí.

 

Na závěr. My, zastupitelé za ODS, nepodléháme tak snadno populismu a snažíme se vnímat realitu (a ano, děláme i chyby, ale i díky Vám za ně platíme několikanásobně, a to i za chyby smyšlené). Proto se stavíme k hale opatrně s ohledem na možnosti města, i když víme, že nám to přízeň mnoha sportovců nepřinese. Na rozdíl od Vás, který jste nyní vášnivým příznivcem sportovní haly, dokonce dvojhřišťové, přestože jste ještě nedávno ani nevěděl, že jste měli podporu výstavby haly ve svém volebním programu.

 A promiňte, jak máme chápat Vaši podporu stávajícímu vedení města, které se po dvouletém jednání nové pracovní skupiny, intenzívním objíždění hal v širém okolí, jednání se všemi možnými sportovci a hledání potřeb a dispozic haly, rozhodne pro halu jednohřišťovou (a úspornější, což už je posun v myšlení), chystá se již vyhlásit zadávací řízení na projektovou dokumentaci a evidentně spěchá, když proti jeho záměru teď požadujete postavit halu dvojhřišťovou, pochopitelně dražší?  Dle mého se tomu říká „hodit jim do toho vidle“.

 

S pozdravem

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS