Na rozvoji města se významně podílí i ODS 25.2.2018 21:40

Na rozvoji města se významně podílí i ODS

ač je nyní v opozici. Zpracovala totiž v minulém volebním období pro Valašské Meziříčí kvalitní program rozvoje na další roky a podpořila jej rozjetou přípravou a mnohdy již i schválenými dotacemi.

Postupně se budeme věnovat jednotlivým oblastem života města a vyhodnotíme náš volební program z roku 2014. 

Koalice ANO a KDU-ČLS plní program ODS.

Za ODS se nemáme za co stydět. Náš volební program v roce 2014 byl poctivě sestaven, a to s vizí a s jasným plánem investic.  Tento fakt potvrzuje skutečnost, že je náš investiční program celé 4 roky téměř systematicky plněn stávající koalicí ANO a KDU-ČSL. Potud můžeme být spokojeni. S čím ale mnohdy spokojeni nejsme je cena, jakou město za realizaci našeho programu mnohdy platí. Nu což, peněz je dnes dost, ekonomice se daří, kdo by tedy myslel na zadní kolečka, nakonec stejně hospodaří i stát. Když nic jiného, bylo by dobré si alespoň uvědomit, že kdyby se výdaje přiměřeně hlídaly, mohlo být těch zrealizovaných investic ještě více.

A teď už:

 

KULTURA 

a k čemu jsme se zavázali:

 

 • Budeme nadále podporovat organizace a spolky formou grantů, stanovíme garantované roční rozpočtové částky pro tento účel Pokračuje se v dříve zavedeném grantovém systému, jedinou změnou v oblasti kultury je bodování žádostí jednotlivými členy výboru kultury. A protože je peněz relativně dost, přidává se (např. na pronájmy tělocvičen). 
 • Provedeme rekonstrukci nevyužitých prostor budovy Kina Svět pro potřeby Městské knihovny a vyřešíme tak její prostorové a bariérové problémy - Studie z roku 2014 potvrdila proveditelnost projektu (předpokládané náklady 20 - 30 milionů korun). Projektová dokumentace neuhlídaná garantem projektu místostarostkou Wojaczkovou byla dotažena k realizaci - zahájení v roce 2018, cena 83 milionů korun (z toho dotace 18 milionů korun). 
 • Uvedeme v život projekt Muzejní a galerijní centrum v zámku Žerotínů instalací muzejních expozic a výstav, otevřeme tak zámek včetně restaurované zámecké kaple široké veřejnosti a návštěvníkům - zámek byl opraven (rok 2014, realizační cena 42,3 mil. Kč, z toho dotace 22,5 mil. Kč), MGC bylo zprovozněno, zámecké instalace se rozšiřují, kaple je postupně restaurována od roku 2016. Zámecký areál žije.
 • Dokončíme opravu zámku Žerotínů - dostavbu penzionu ve IV. NP. Dotvoříme tak kulturní komplex, zajímavý i pro rozvoj cestovního ruchu. A to jsou zase peníze pro město. - Projekt hotov již v roce 2013, realizace až v roce 2018.

Kromě plnění našeho volebního programu realizovalo vedení města v oblasti kultury další aktivity, jako například:

- Zateplení budovy kina Svět, jehož realizace byla plně připravena již v roce 2014.

- Stěhování soch k mostu - pokračuje se dle již dříve připravené koncepce v památkové péči.

- Další aktivity v památkové péči, což je pozitivní a hodnotíme kladně.

- Nové marketingové logo za 360 tis. Kč plus další náklady související se změnou designu Zpravodaje.

- Vánoční trhy ve srovnatelném rozsahu jako v minulosti, pouze za daleko vyšší ceny. 

- Festival světel - zalíbil se tak (a ne že ne), že se v jeho pořádání bude pokračovat i v letošním roce. Bohužel, zjevně ve stejném čase jako tradiční folklorní festival Babí léto, který tím jistě utrpí. O možnosti propojení obou akcí se zjevně ani neuvažovalo, což je škoda. Obecně se nám nelíbí, že "kupovaná" kultura dostává přednost před akcemi dobrovolníků a nadšenců.

- Kalendář akcí na webových stránkách města - původní záměr byl zdůvodňován potřebou koordinace termínů akcí tak, aby si navzájem nekonkurovaly. Potřeba vždy a všude prezentovat město, či spíše jeho vedení vedly k tomu, že samostatné soukromé akce zde téměř neregistrujeme. Na milost jsou brány pouze ty, které uvedenou prezentaci umožní. 

 

ŠKOLSTVÍ

a k čemu jsme se zavázali a co jsme připravili k realizaci:

 

 • ZŠ Šafaříkova  - výměna oken, dveří a bezbariérový přístup výtahem - hlavní budova) - projekt byl připraven v roce 2013, I. etapa realizována v roce 2014 (interiéry), fasáda, okna a dveře realizovány v roce  2015, s výjimkou výtahu. Ten se snad bude realizovat až letos. Stále čekáme na dotace (inkluze neinkluze), přitom jinde se peníze z rozpočtu sypou bez rozmyslu.
 • MŠ Štěpánov - zateplení, výměna oken a dveří - projekt připraven v roce 2014, byla již vyřízena i dotace OPŽP, realizováno v roce 2015 (10 milionů, z toho již schválená dotace OPŽP 8,5 milionů)
 • SVČ Domeček - zateplení, výměna oken a dveří - projekt byl připraven v roce 2014, byla již vyžízena i dotace OPŽP, realizováno v roce 2015 (18 milionů, z toho již schválená dotace OPŽP 15 milionů)
 • ZŠ Žerotínova - zateplení, výměna oken a dveří – v roce 2014 byla připravena projektová dokumentace, k uvolnění církevních restitucí došlo koncem roku 2014
 • MŠ Vyhlídka, MŠ Křižná - rekonstrukce plynových kotelen, u MŠ Vyhlídka i topného systému – řeklo by se "banální" věc, přesto - topný systém v MŠ Vyhlídka realizován v roce 2015, kotelna v MŠ Vyhlídka došla k rekonstrukci v roce 2016 (po složitém hledání možnosti napojení na CZT, o které jsme věděli, že je nereálná) a v MŠ Křižná přijde na řadu až letos. Už mělo být dávno hotovo! 
 • Plány obnovy škol - byly zpracované a podle nich byl připravován také roční plán rekonstrukcí a obnov školních areálů. Dnes správa školských budov přešla z odboru školství na odbor majetkové správy, což není úplně koncepční krok a letité zkušenosti mnoha pracovníků v oboru školství to potvrzují. Komplikuje se tak sladění dlouhodobého plánu obnovy a aktuálních potřeb škol, vyplývajících ze změn v organizaci školství. Cesty k řešení se prostě opět prodloužily a zkomplikovaly.
 • Najdeme vhodné využití volných prostor v základních školách - o školství ve městě se obecně přestalo mluvit, neboť to je citlivé téma a neprospívá propagaci vedení města. 
 • Pomůžeme školám jiných zřizovatelů s řešením vhodných prostor - problém definitivního umístění ZUŠ není, i přesto, že místostarostkou je její ředitelka, vyřešen. 
 • Budeme spolu s řediteli škol řešit podporu talentovaných a nadaných žáků
 • Chceme i nadále úzce spolupracovat s řediteli škol při řízení školství ve městě - ředitelé škol byli jednou pozváni na zasedání rady města, naopak byly vyhlášeny plošně rekonkursy na jejich místa. 
 • Opět finančně podpoříme integraci zdravotně znevýhodněných žáků, logopedii na školách - s ohledem na zavádění inkluze jsou dnes školám poskytovány dotace na tuto oblast ze státního rozpočtu.
 • Zachováme pravidelný příspěvek na revitalizaci zahrad mateřských škol - v roce 2015 byl realizován dotační projekt revitalizace školních zahrad v přírodním stylu a pravidelný příspěvek od města byl tedy zastaven. Dle mého chybně. S ohledem na zvýšenou potřebu financí na údržbu zahrad (altánky z vrbového proutí, dřevěné hrací prvky atp.) by jej školky zajisté přivítaly.
 • Znovu otevřeme grantovou oblast vzdělávání k podpoře studentských projektů - byla znovu otevřena. 
 • Budeme i nadále spolupracovat se Zlínským krajem s cílem zachování sítě a specializace středních škol na území města - školství zjevně není dnes na kraji na pořadu dne. Uvidíme, co budoucnost přinese.

Pro objektivní zhodnocení práce radnice v oblasti školství za poslední 4 roky je třeba říci, že kromě realizace výše uvedených investičních projektů, připravených tzv. "v mašličkách" bývalým vedením města, se do škol průběžně investuje. Doba velkých investic bude na chvíli zřejmě za námi (než se zase zpřísní nějaké technické normy) a tak se dostává i na ty menší či méně neléhavé potřeby (venkovní třídy, vybavení učeben, nová technika). Přesto si neodpustíme výhrady. "Zateplovací" investice s dotací se u ZŠ Šafaříkova omezila pouze na tělocvičnu, bohužel. Zateplení budovy 1. stupně a zbytku školy se nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce. Dotační podmínky se mění průběžně, a to v neprospěch investora. Zde by mělo město sáhnout na své peníze a zateplení školy dokončit. Stejně tak je diskutabilní výhodnost a vůbec efektivita projektu revitalizace zahrad. Zejména z důvodu budoucí potřeby financí na údržbu a obnovu. V neposlední řadě se úplně přestalo mluvit o rekonstrukcích hřišť při základních školách. To bylo křiku v minulosti, že není opraveno hřiště u ZŠ Žerotínova. A 4 roky uběhly a stále nic. 

 

Z uvedeného je více než jasné, že byť byla ODS po celé toto volební období voliči usazena do opozičních lavic s velmi mizivou možností cokoliv ovlivnit, přesto v mnoha jejích projektech radnice pokračuje. To nás těší. Na další oblasti se podíváme zase příště.

Více zde: Program ODS z roku 2014 (viz  http://www.taprava.cz/program-2014/).

 

S přáním krásných letních dní

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS