III. pokračování - Na rozvoji města se významně podílí i ODS 3.9.2018 14:43

III. pokračování - Na rozvoji města se významně podílí i ODS

Třetí díl mého hodnocení plnění volebního programu ODS z roku 2014. Tentokrát se podívám na tři okruhy - Sport, Podnikání a zaměstnanost a Bezpečnost. Tak čímpak se nám dnes vládnoucí koalice ANO a KDU-ČSL chlubí?

 

 

 

 • SPORT 

 • a k čemu jsme se zavázali:

 • Nadále budeme podporovat registrované i neregistrované sportovce a mládežnický sport v již dříve nastaveném systému podpory mládežnického sportu se pokračuje. Došlo k jediné změně, a to je rozšíření systému o dotaci na pronájem tělocvičen. Líbivé, ale ne příliš spravedlivé, které bylo v minulosti také diskutováno, ale neschváleno pro znevýhodnění vlastníků sportovišť.
 • Budeme udržovat a pečovat o jedinečné sportoviště v rámci Zlínského kraje a dokončíme reformu správy sportovišť profesionální městskou společností - provedena rekonstrukce atletického oválu, kuželny (nové dráhy, automaty), rekonstrukce ubytovny TJ a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní pro město (spolupracovali jsme), pokračuje se v konceptu správy sportovišť, nastaveném v minulém volebním období. Město postupně přebírá od TJ jednotlivá sportoviště po  době udržitelnosti dotačních projektů. K dokončení reformy by mělo dojít kolem roku 2021. 
 • Vybudujeme další investičně a provozně nenáročná sportoviště pro všechny (venkovní fitness park na Vodní ulici s fitness stezkou) - tak tady jsme se příliš neposunuli, zůstalo jen u zatím nepodařeného záměru pumptrackové dráhy, která by měla vyrůst na naprosto nevhodném místě a tartanové dráhy pro hasiče v Hrachovci.
 • Podpoříme rozvoj cykloturistiky investicemi do dalších částí cyklostezek a cyklotras, ale i propagací, rozvojem doprovodných služeb - skvěle rozjetý rozvoj cykloturistiky byl v posledních čtyřech letech téměř zastaven. Podařil se zrealizovat pouze podjezd pod Hrachoveckým mostem, připravený minulým vedením. O propagaci či rozvoji doprovodných služeb se nemluví.
 • Pomůžeme spolku TJ Sokol se získáním dotací na opravu Sokolovny včetně revitalizace celého areálu- město pomohlo TJ Sokol se zpracováním projektu na revitalizaci a přispělo na menší zajišťovací práce. Dotace zatím získána nebyla, je ale potěšitelná snaha města TJ Sokol pomoci.
 • Chceme dále komunikovat s jednotlivými oddíly, jejich předsedy- zodpoví předsedové oddílů.
 • Více zapojíme sportovce do dění ve městě (informační centrum, programy v parku zámku Kinských, akce města) - probíhá částečně v rámci sportovišť. Intenzívnější propagace sportu chybí. Město jede kulturu.
 • Pomůžeme při zpracování dotačních příležitostí sportovním organizacím - dle dotačních možností.
 • Zachováme pravidelný příspěvek do sportovišť v místních částech - v zavedeném systému se pokračuje.
 • Budeme maximálně propagovat sport a volnočasové aktivity ve městě (školy, kroužky, město) - viz výše. Propaguje se spíše město a jeho akce.

Pro úplnost musím uvést aktivity, které město v této oblasti podnikalo. Jednalo se zejména o investice:

- přípravu výstavby sportovní haly ve spolupráci se Zlínským krajem (ISŠ-COP Palackého) - byť jsme neměli v programu, podpořili jsme, pohlídáme ale rozpočet

- beachvolejbalové hřiště na náměstí - nepodpořili jsme jako naprosto nepromyšlený projekt (původně zápůjčka, následně odkoupeno a stěhováno na zimu do ZŠ Šafaříkova)

- rekonstrukce dopravního hřiště - podpořili jsme.

 

      PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

        a k čemu jsme se zavázali:

 

 • Snížíme daň z nemovitosti. Můžeme to udělat, hospodařili jsme s přebytkem a také nám poklesl počet obyvatel (Krhová a Poličná) a tak se dostaneme do nižší kategorie velikosti měst. Navrhovali jsme - nesnížena.
 • Budeme iniciovat vznik tzv. Inspirativního kruhu, složeného z drobných podnikatelů za účelem hledání společných projektů a spolupráce - je patrná snaha o komunikaci s podnikateli, ale spíše s většími firmami.
 • Zavedeme pravidelná setkání s vedením úřadu práce - zcela jistě probíhají, minimálně v rodinném kruhu ředitelky ÚP a starosty.
 • Budeme aktivně komunikovat s představiteli největších zaměstnavatelů ve městě - schůzka vedení města a šéfů největších firem ve městě proběhla za nejvyšší pozornosti médií. Dobře.
 • Budeme aktivně vyhledávat další zájemce o místo v průmyslové zóně - zóna je již plně obsazena.

 Opět pro úplnost dodávám další aktivity ve vztahu k místním podnikatelům a firmám:

- nařízení města o omezení reklamy ve městě

- nařízení města o omezení provozní doby restauračních předzahrádek

- snížení poplatků za zábor veřejného prostranství pro restaurační předzahrádky na náměstí

- městem natočen reklamní spot o velkých firmách ve VM

- město se stalo mohutnou konkurencí všem dobrovolným a dobročinným spolkům v příjmu sponzorských darů na vlastní akce

 

 • BEZPEČNOST

 • a k čemu jsme se zavázali:

 • Zvýšíme počet strážníků městské policie v ulicích města - počet strážníků doplněn (v terénu celkem 24), narostl ale také počet strážníků v kanceláři, a to se změnou parkovacího systému a zavedením radarového měření rychlosti (celkem 4 + 1 nestrážník).
 • Zpracujeme bezpečnostní mapu města a zintezivníme péči o problémové oblasti - realizována tzv. pocitová mapa (na webu města), což můžeme považovat za obdobu bezpečnostní mapy. Nicméně městská i státní policie dnes ve svých výročních zprávách o své činnosti mapy četnosti přestupků či trestných činů uvádí.
 • Provedeme rekonstrukci stávajícího varovného a rozhlasového systému, tak, aby byl lépe přizpůsoben mluvenému slovu  - vylaďuje se stávající systém. 
 • Rozšíříme a zmodernizujeme kamerový systém  (začleníme „aktivní“ kamery), jako účinný nástroj v boji proti  kriminalitě a vandalismu  - pořízen nový kamerový systém za téměř 2 miliony korun. Navíc, jako pomoc státní policii, byly pořízeny z rozpočtu města průjezdové kamery.
 • Budeme intenzivně pracovat na zřízení nového pracoviště dohledu nad kamerovým systémem  - zatím nezřízeno, ale vše k tomu směřuje.
 • Dále se budeme věnovat prevenci, ve spolupráci s městskou, státní policií i s ostatními subjekty budeme organizovat přednášky a akce, zejména pro mládež a seniory - intenzívně se na tom pracuje (SOS telefony, značení kol, preventisti, domovníci, dotační projekty).
 • Zvýšíme operativnost naléhavých sdělení občanům o aktuálních situacích přímo se dotýkajících našeho života, a to jak prostřednictvím webových stránek města, tak varovného a rozhlasového systému - zavedena možnost sms zpráv, příliš nevyužíváno. Naléhavá sdělení jsou prostřednictvím webových stránek či VRS sdělována, ve většině případů ovšem pouze ta pozitivní (např. o kvalitě ovzduší v zimních měsících).
 • Rozšíříme nabídku aktivního prožívání volného času neorganizovaným dětem a mládeži (sportovní plácky, venkovní fitness parky aj.) - město se dnes věnuje především malým dětem (dětská hřiště), pro dorůstající mládež se toho příliš nestihlo udělat.
 • Podchytíme bezdomovectví zvýšenou aktivitou městské policie, rozšířením kamerového systému, jednáním s vlastníky prázdných budov o jejich zabezpečení nebo využití - bezdomovci z města nezmizí, ale pracuje se s nimi. Díky Charitě, městu, městské i státní policii, preventistům a dalším. 

A poslední doplnění:

- pokračování v pořízování hasičských vozů pro Sbory dobrovolných hasičů a opravách hasičských zbrojnic - podporujeme dlouhodobě.

 

Více zde: Program ODS z roku 2015  (viz http://www.taprava.cz/program-2014/).

 

S přáním krásných podzimních dní

Ing. Hana Skácalová, zastupitelka za ODS