Dostává otevřenost radnice ve Valašském Meziříčí "na zadek"? 23.11.2018 19:12

Dostává otevřenost radnice ve Valašském Meziříčí "na zadek"?

Jde o chladný záměr vládnout městu po svém, omezit možnost kontroly či přístup k informacím? Nebo jde jen o vrtoch mocí omámených zástupců hnutí ANO, kteří si užívají vítězství a tak té nepříjemné opozici a těm, kdo nepoklonkují, konečně ukáží, zač je toho loket?

 

To, a možná i jiné myšlenky člověku táhly hlavou, když nám na jednáních se zástupci vládnoucí koalice či na ustavujícím zastupitelstvu města byly postupně sdělovány změny, ke kterým se na radnici ve Valašském Meziříčí schyluje.

 

Střety zájmů a výbory

Na úvodním jednání se zástupci hnutí ANO i KDU-ČSL (koalice) jsme za ODS a Svobodné předali svou představu spolupráce a účasti na rozvoji města. Sdělili jsme svá stanoviska k zásadním investicím či které postupy města podpoříme, u kterých bychom chtěli pomoci (např. účastí našich odborníků v pracovních týmech), sdělili jsme svá doporučení, ale také požadavky. Mimo jiné jsme si,  jako nejsilnější opoziční strana, řekli o předsednictví kontolního výboru (v minulosti bývalo dobrým zvykem). S potěšením jsme kvitovali, že i koalice věc vidí stejně a uvedená funkce nám byla nabídnuta. Naše uskupení ODS a Svobodní rozhodlo o mé nominaci, a to zejména s ohledem na znalost postupů úřadu, ekonomiky města i legislativy. Jaké bylo naše překvapení, když nám již na uvedeném jednání bylo sděleno, že já jsem pro koalici nepřijatelná, a to pro údajný střet zájmů, do kterého bych se mohla dostat jako zaměstnanec města (strážník MP). Co kdyby někdy kontrolní výbor kontroloval práci městské policie (paradoxně, jako člen výboru bych už nevadila, přitom předseda i člen disponuje pouze jedním hlasem z devíti)? Stejně tak nepřijatelný pro uvedenou funkci se jevil koalici také další náš zastupitel MUDr. Hrabovský (ředitel nemocnice). Na rovinu nám bylo sděleno, že schválí pouze zastupitele Mgr. Trčku (emeritního ředitele gymnázia).

Pozn. Tady je třeba říci, že v minulosti byl přijat politickými subjekty ve městě úzus, že nominace jsou vždy věcí té které strany, které byla funkce svěřena. Tato strana by měla mít pravomoc navrhovat, ale nese také odpovědnost za kvalitu svých nominací. Zastupitelé, snad až na jednu výjimku, kterou si kdy pamatuji, vždy nominovaného člověka do výboru schválili, ať už měli výhrady k onomu člověku jakékoliv.

Naším  pohledem viděno - koalice si po novu vybírá, kdo jí do kontrolních funkcí bude vyhovovat a kdo ne. S tímto diktátem a účelovým zdůvodněním jsme se nechtěli smířit bez boje, a tak jsme na ustavujícím zastupitelstvu trvali na své nominaci a .... a nebyla jsem schválena všemi hlasy koalice. Starosta města ještě nabídl pozici předsedy kontrolního výboru druhé nejsilnější opoziční straně - PROVALMEZ, po jejím nepřijetí (což kvituji) nebyla funkce zatím obsazena.

Proč si myslím (a nejen já), že to zdůvodnění mého nezvolení střetem zájmů bylo účelové (nebo přinejmenším nedomyšlené)? Pokud by totiž svůj důvod koalice myslela vážně a upřímně, pak by nemohla do rady města instalovat majitele stavební firmy, která vykonává zakázky pro město, nemohla by mít v předsednictví školského výboru ředitele své základní školy, nemohla by mít předsedou výboru pro životní prostředí veterináře, který má s městem rámcovou smlouvu o poskytovaných službách, nemohla by mít šéfkou komunitního týmu ředitelku Diakonie atd. Notabene, když všichni tito ve svých funkcích navrhují a doporučují finanční toky, mj. také ke svým organizacím (oproti kontrolnímu výboru, který o penězích nerozhoduje).  

V tomto smyslu bylo vedeno následné jednání zástupců opozice s vedením města - pokud tedy chceme město ochránit před střetem zájmů politiků, pak tedy všech a podle jasných pravidel. A to bude fér. Osobně mi o funkce nikdy nešlo a pokud můj ústupek zlepší politickou kulturu ve městě, ráda jej udělám. Od své nominace jsem se tedy rozhodla ustoupit (zasláním nových nominací tajemníkovi úřadu). Sdělení pana starosty, že tedy také koalice ustupuje a předsedou školské komise nebude ředitel základní školy, na sebe nedalo dlouho čekat. Super. Tímto by ale celá kauza skončit neměla. Budeme hlídat obsazení předsednických funkcí u všech komisí a výborů a budeme na střety zájmů dále upozorňovat. Navíc budeme požadovat, na základě návrhu Ing. Brouwerové, zpracování jasných pravidel pro obsazování uvedených funkcí. Pro budoucnost.

 

Výbory nebo komise?

Další změnou ustálených poměrů při řízení města je zrušení léty prověřených výborů zastupitelstva a jejich nahrazení komisemi rady města. Tedy další překvapení ustavujícího zastupitelstva. Zajímalo nás zdůvodnění tohoto kroku. Údajně bude vše operativnější, budou se lépe přenášet informace a mají to tak i v jiných městech. No, osobně mě tyto důvody neuspokojily. Zejména ten, že to tak mají i jinde. To je důvod nedůvod. Ve Valmezu to prostě bylo vždycky jinak. Vzpomeňme si, jaký boj se vedl o zřízení školského výboru v předminulém volebním období. Nakonec byl tedy zřízen, aby se dnes opět zrušil, navíc spolu s dalšími výbory. Argument o operativnějším jednání také neobstojí - za celou dobu existence výborů jsem neslyšela, že by někomu připadal výbor málo operativní. Zasedaly před každým zastupitelstvem, projednávaly aktuální problematiku, sdělovaly svá doporučení a stanoviska na veřejných jednání zastupitelstva. A to je možná jeden z problémů. Veřejné jednání zastupitelstva, kde předsedové výborů, mnohdy z řad opozičních zastupitelů, mohli prezentovat stanoviska výborů, a to třeba i nesouhlasná. Komise rady jsou skutečně asi operativnější. Pro koalici. Jejich předsedové nemusí být zastupiteli, čili odpadá dohadování, kdo získá jaký výbor (zastupitelů je přece jen pouze 25) a opozice by si určitě nějaké nárokovala. Vedení komisí si tedy může obsadit koalice svými lidmi, a tím opozici elegantně obejde. Komise jsou orgány rady, zodpovídají se radě, na jejich neveřejných jednáních. Takže veřejnost se o jejich činnosti nemusí téměř nic dozvědět (a to zejména, pokud se komise rozhodnou nezpracovávat zápis z jednání). A doporučení či návrhy, které vzejdou z takových komisí, také skončí u rady města a jak už je dnes zvykem, vše nakonec poslouží k výhradní prezentaci vedení města.  A zastupitelé? Ti ztratí svůj poradní orgán.

Zajímavý bude také vývoj v obsazování členů komisí. Rádoby vstřícně nabídlo vedení města všem stranám v zastupitelstvu členství v nově ustavených komisích (jako bylo zvykem ve výborech). Ale už se požadují o navrhovaných osobách také informace. A koalice se nechává slyšet, že o jednotlivých návrzích se bude dále jednat. Takže ten bude vyhovovat, ten nebude vyhovovat.... Nápad nejmenovaného člena koalice "trestat" členy komisí za jejich neúčast na jednáních odvoláním už nemá cenu ani komentovat. Zejména, když není dodnes jasná četnost jednání komisí (rada města zasedá co 3 týdny). Podotýkám, že funkce člena komise není placená (přitom si radní města nechali zvýšit svou odměnu dvojnásobně, protože se prý musí častěji scházet a více pracují).

V argumentaci, proč je mnou (i dalšími členy opozice) tato změna považována za ohrožení transparentnosti řízení města či za mocenské omezení opozičních sil, bych mohla pokračovat. Těch argumentů jsme za opozici sepsali pro jednání s koalicí na dvě strany. Jsem ale praktik a tak zmíním ještě jednu konsekvenci. Obávám se, že  jsou aktuálně ohroženy granty a finanční podpora města sportovním, kulturním a dalším organizacím na příští rok. Stále platná pravidla  jejich poskytování jsou postavena na kompetencích příslušných výborů a rozhodnutí zastupitelstva města (mnohé granty ani přes radu města nešly). Bývalo zvykem, že do návrhů těchto výborů už zastupitelé nezasahovali. Měli za to, že odborníci ve výborech vše předjednali a návrh připravili zodpovědně a dle pravidel. Zastupitelé nyní o svůj poradní orgán přijdou a návrhem komisí nebudou vázáni, takže se můžeme těšit na detailní projednávání jednotlivých žádostí o granty na zastupitelstvu. A to se tedy máme na co těšit. 

 

Na závěr:

Vždy říkám, že "vše zlé je na něco dobré". Jestli tedy uvedené anabáze jsou k něčemu dobré, tak k tomu, že se zmobilizovala a spojila opozice. A to je opravdu pozitivní zjištění. Vzniká tak dostatečně silná protiváha koalici, či spíše vítěznému hnutí ANO (neboť to je zjevně hlavním nositelem uvedených změn). Společně můžeme efektivně bránit to, co se za minulá léta podařilo v otevřenosti řízení města prosadit.

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS a Svobodné