Ze zářijového zasedání zastupitelstva města Valašské Meziříčí 23.9.2019 17:51

Ze zářijového zasedání zastupitelstva města Valašské Meziříčí

aneb "Co se z tiskových zpráv města nedozvíte".

 

Celý zvukový záznam zde: https://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-7-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-19-9-2019/d-40633/p1=17888

Letní "okurková sezóna" je konečně za námi. Letos, více než předchozí léta, jsem měla pocit, že se celé město oddalo letnímu nicnedělání. A to doslovně. Lenivý kulturní život, velmi vlažná stavební činnost, mlčící vedení města. Dokonce se některé školské investice rozjely až na konci prázdnin (např. stavba výtahu v ZŠ Šafaříkova či oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Žerotínova). No, žáci jsou za každé omezení výuky jistě rádi.

Ale teď už je září a s ním i pravidelné zasedání zastupitelstva. Jak jen jej popsat? Možná si zkusím vypůjčit slova předsedy návrhové komise Jaroslava Kneisla "Vážení zastupitelé, rozhodněte se, zda berete na vědomí.....". Naprosto výstižné. Značná část projednávaných bodů byla zastupitelům předkládána pouze na vědomí. Jednání bylo vhodně prokládáno výpravnými prezentacemi (asi abychom se nenudili a nevymýšleli zbytečné dotazy). Rada města pracuje, vedení města je předvídavé.

Například bylo jasné, že opozice má pořádně nabito  poničeným zámeckým parkem po vyhlášené akci Světlo VALMEZ 2019. A vedení města předem odrazilo útok tím, že zasedání zastupitelstva zahájilo prezentací pořadatele uvedené akce Pavla Rödera. Ochranný štít zafungoval, hrany se zbrousily,...

 

Světlo VALMEZ 2019

O letošním festivalu světel, či spíše o zámeckém parku zdevastovaném těžkou technikou ve spojení s deštěm bylo již na sociálních sítích i v tisku dost napsáno. Sama jsem k akci také napsala pár připomínek a nebudu se opakovat. Jen pár postřehů z prezentace na zastupitelstvu a k akci jako takové.

Festival se konal v rámci Dnů města, organizovaných a pořádaných Městem VM. To jen na vysvětlení dohadů, kdo je vlastně hlavní pořadatel Světla s plnou zodpovědností. Počáteční snaha vedení města dělat mrtvého brouka a veškerou zodpovědnost směřovat na  zapsaný spolek nebyla zrovna fér. To vedení města povolilo plnou zátěž památkově chráněného parku, do kterého bylo v minulosti nasypáno nemálo milionů korun na jeho revitalizaci a obnovu. 

Na nevhodné využití parku opozice upozorňovala již při organizaci koncertu Michala Davida či Vydrovy jezdecké show. Bylo jen otázkou času, kdy nevyjde počasí a obří akce park poškodí. Stalo se. Teď je třeba se znovu zamyslet nad využitelností zámeckého parku a hlavně je třeba i ze strany města dodržovat stanovený provozní řád. A toto jsem po vedení města taky chtěla - odpověď na otázku "Co dál s parkem?". Na řešení a odpovědi si budeme muset počkat.

 

Nemocnice VM - varianty dalšího postupu

V roce 2023 skončí nájem Nemocnice ve Valašském Meziřičí společnosti Agel. Vedení města zadalo společnosti Deloitte Advisory s.r.o. zpracování a vyhodnocení možných variant dalšího provozování nemocnice do budoucna. Společnost ve své prezentaci vyhodnotila jako nejvýhodnější tři možnosti:

 1. Strategické partnerství – obchodní společnost se stávajícím provozovatelem
 2. Pacht závodu s koncesním řízením
 3. Převod na kraj

Rozhodování s ohledem na všechna rizika nebude jednoduché. Je pozitivní, že se na úkolu začíná pracovat s dostatečným předstihem. Jsme na začátku.

 

Starosta města deklaroval priority, se kterými město do akce jde:

 • Zachovat rozsah zdravotnické péče poskytované stávajícím provozovatelem, případně jej rozšířit

 • Majetek musí zůstat městu a musí být zajištěna jeho potřebná údržba

 • Řešení by mělo být spíše ekonomicky neutrální, městu zde nejde prioritně o peníze

To jsou dobré priority a lze s nimi souhlasit.

Pozn. Nemocnice jako podnik byla pronajata na 20 let společnosti Agel v roce 2003, a to s dluhy ve výši cca 60 milionů korun. Roční nájemné bylo stanovena na 6 mil. Kč, po navýšení o míru inflace činí dnes téměř 7 mil. Kč.   

Zeptala jsem se na další postup – město v současné době čeká na vyjádření kraje ve věci případného převodu (kraj byl dotázán písemně), bude jednáno se stávajícím nájemcem, otevřená je příprava koncesního řízení, je sestaven pracovní tým.  

Za úvahu by jistě stál průzkum spokojenosti našich obyvatel se stávající úrovní zdravotnické péče v naší nemocnici – dle návrhu Mgr. Trčky.

Za ODS jsme se rozhodli, že bereme na vědomí.

 

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2024

Zde jen krátce – po přečtení obsáhlého materiálu se zdá býž svět růžovější. Hospodaření města je nejskvělejší, i když nemáme téměř žádné finanční rezervy a jedeme na dluh. Za minulé volební období bylo investováno 545 milionů korun, což bylo prý nejvíc v celé novodobé historii, i když prostým výpočtem zjistíme, že v letech 2007-2010 bylo proinvestováno celých 568 milionů korun (a to byla krize). Pravda tehdy městu pomohly dotace, dnes to táhneme povětšinou ze svého, což je prý fajn. Do budoucna se prý nemusíme ničeho bát a můžeme se s klidem zadlužit až do „bezpečné“ výše 700 milionů korun!

Dobrá, výhled je výhled, důležitější je roční rozpočet. Nicméně nechala jsem se na mikrofon ujistit, že si vedení města tímto materiálem neumetá cestu k neřízenému zadlužování města.

Výhled jsme nakonec schválili, s vědomím a závazkem, že budeme muset podrobněji sledovat průběžné hospodaření města.

 

Výsledky kontrol provedených kontrolním výborem

Zadávací řízení na dodávku Zpracování optimalizace MHD – přednesla vedoucí kontrolní skupiny J. Mikuláštíková, která sdělila, že  nebyly zjištěny závady ve fakturaci, termíny ze smlouvy byly dodrženy. Na připomínku opoziční zastupitelky I. Brouwerové, že studie nakonec ale nesplnila původní účel a podle navržených jízdních řádů se nejezdí, jsme se od vedoucího odboru komunálních služeb D. Černocha dozvěděli, že ze studie byla realizována okružní linka a nakonec bude použita v době, kdy bude hotový dopravní terminál. A dovětek zastupitele V. Chajdrny – zásluhu na zlepšení MHD nese odbor komunálních služeb a jeho vedoucí, a ne zpracovatel studie. Nicméně služba byla zpracovateli plně zaplacena v termínu. Takže vše je zcela zjevně v pořádku.

Projekt Komunitního centra –  výsledek sdělil vedoucí kontrolní skupiny V. Chajdrna, kontrola provedena, nebyly shledány závažné nedostatky. Kontrolní skupina přišla s vlastními návrhy, a to otevřít přístup do knihovny od kostela a zpřístupnit veřejnosti prostory, které teď nejsou využívány (např. terasa). Připomenul také okolnosti, které byly zjištěny až po provedené kontrole – nefunkční klimatizace (závada posléze odstraněna) a nefunkční projektor v kině za cca 2 miliony korun, který nevydržel 3 měsíční provoz (promítání zajištěno náhradním projektorem z letního kina).

Vzali jsme na vědomí.

 

Výkup pozemku SŽDC – železniční vlečka

Nekonečná jednání se SŽDC jsou zřejmě o něco blíže k cíli (vzpomeňme si na předvolební kritiku v roce 2014, jak vše ohledně dopravního terminálu trvá a jak „zamakáme a zařídíme to“, a to ještě nebyly soudně dořešeny pozemky Křižanů). Bohužel, pozemky tak, jak jsme si přáli, městu nabídnuty nebyly, ale díky alespoň za to, co je. SŽDC je ochotno prodat pozemek jedné vlečky nejblíže  k OD Kaufland a pochopitelně také pozemky se zdecimovanými a vybydlenými budovami směrem k parku. O ceně prodejce odmítl licitovat (logicky), a tak nám nezbylo, než schválit výkup za požadovanou cenu - s DPH cca 6 milionů korun (tj. 829 korun za metr čtvereční).

Bohužel, pozemek je příliš úzký a příliš daleko od vlakového nádraží k tomu, aby zde vzniklo samotné autobusové nádraží, takže se zcela zjevně budeme muset vrátit k původní koncepci.

Starostou města byla slíbena studie celého prostoru. Chci věřit, že  radní A. Carbolová a  J. Mikuláštíková (stavařky) ohlídají kvalitní urbanistický návrh řešení celé nově vytvářené oblasti (ať to nedopadne jako s halou, mostem, náměstím aj., kdy neproběhla či neprobíhá řádná soutěž o kvalitní návrh).

Návrh na výkup jsme za ODS podpořili, stejně jako všichni přítomní zastupitelé.

 

Postup dalšího provozování MHD na roky 2021-2030

Rada města spolu s právním oddělením konečně tedy připravuje výběr provozovatele MHD od roku 2021. S ohledem na složitost celé zakázky se rada města rozhodla  ji zadat externímu administrátorovi (kterého teď vybírá). V rámci přípravy byly také radou města specifikovány tyto základní podmínky pro výběrové řízení na samotného provozovatele MHD, a to tyto:

1)         na okružní lince - nízkopodlažní autobusy o délce od 7 do 9 metrů, s kapacitou alespoň 15 sedících cestujících, a alespoň 10 stojících cestujících

2)         na ostatních linkách - nízkopodlažní autobusy o délce od 10 do 12 metrů, s kapacitou alespoň 25 sedících cestujících, a alespoň 50 stojících cestujících

3)         stáří autobusů max. 10 let a průměrné stáří všech autobusů max. 5 let

4)         naftové motory s emisní normou EURO 6 nebo CNG

5)         doprava zdarma po celé období 10-ti let

Požádala jsem opět o vyhodnocení MHD zdarma, ujistila jsem se, že stáří autobusů je myšleno po celou dobu provozování MHD (nejen při jeho zahájení). Zarazilo mne, že v podmínkách nejsou konkrétnější požadavky na vybavení autobusů, např. na vnitřní informační systém atp. Byla jsem ujištěna, že tyto podmínky budou specifikovány následně, stejně jako kritéria hodnocení, nyní byly nastíněny pouze základní parametry provozu.

Dále jsem požádala o vyjmutí podmínky dopravy zdarma ze zadání. Dle mého názoru toto není relevantní podmínka, která by měla zásadní vliv na cenu zakázky, naopak je to dlouhodobý závazek pro budoucí hospodaření města (za 10 let se může stát cokoliv, kdy by bylo nutné dopravu opět zpoplatnit, nakonec letošní rok je tomu vzorem).

Zastupitel V. Chajdrna se, s naprostou znalostí věci, dotazoval na podmínku pohonu autobusů. V zadávacích podmínkách chybí varianta elektrického pohonu, případně i jiné alternativy.  Chybí ekonomika celého projektu v jednotlivých variantách, je vyčíslena pouze varianta pro naftové motory. 

Zajímavý byl příspěvek pana Krejčího z pléna (bývalý člen ANO), který připomenul, že ANO mělo zavádění CNG ve volebním programu a dnes připravuje MHD na dalších 10 let a tuto variantu neprosazuje. Sdělil, že z uvedeného zadání je patrné, že město plně opustilo své původní záměry a nadšení pro elektromobilitu (vzpomeňme na vznešené deklarace po nákupu naprosto zbytného elektromobilu, jak Valmez v elektromobilitě vede téměř celou republiku a maká pro lepší ovzduší ve městě), přitom jsme město s největším emisním zatížením v regionu (a to zejména v důsledku autodopravy).

Rozhodovali jsme se, zda bereme na vědomí a my jsme se rozhodli, že na vědomí předložený materiál nevezmeme. Je to možná nelogické, ale byla to jediná možná forma nesouhlasu. Materiál vzalo na vědomí 15 zastupitelů koalice.

 

Průběžná informace o projektu sídla městského úřadu

Tak v tomto bodě jsme se za posledních 5 let neposunuli ani o píď. Přibývá nám variant a možností, ale rozhodnutí je v nedohlednu. A budova na Zašovské dále chátrá a hrozí velkým průšvihem. Ano, voliči neradi slyší o budování prostor pro byrokracii, nicméně zákony platí i pro město. A budova na Zašovské již možná stojí mimo zákon. Pracovala jsem tam léta a tak vím, v jakém technickém stavu je. Divím se, že se tam ještě myjí okna, být úklidovou firmou, na ta okna bych své zaměstnance nepustila. Vím, že se asi pouštím na tenký led a že se o stavu úřadu nahlas moc nemluví. Ale situace je opravdu vážná. A čas je neúprosný. Tím, že budeme přemýšlet nad vhodností realizace ve vztahu k volbám, věci nepomáháme.

Takže zase nám (už pokolikáté) byly předkloženy možné varianty řešení. Variant je 6, dvě rekonstrukce, čtyři novostavby.

 • rekonstrukce Sokolská (bývalé SOUP) – cca 112 milionů korun

 • rekonstrukce Zašovská – cca 94 milionů korun

 • nová stavba Kasárna – 283 milionů korun

 • nová stavba Zašovská – 306 milionů korun

 • nová stavba Masarykova – 324 milionů korun

 • nová stavba Křižanova pila – 285 milionů korun

Z uvedeného nejlépe vychází rekonstrukce Zašovské, jenže. Nelze ji provést za provozu, kam tedy s tolika úředníky po dobu rekonstrukce? V současné době se prověřuje možnost etapizace projektu.

U Sokolské je problém s parkováním vozidel – řešením je parkovací dům, a to jsou náklady navíc. Navíc hrozí, že se do budovy nevejdou všichni úředníci (no, je jich stále více).

Za novostavby mluví cena.

Více informací dostaneme na prosincovém jednání zastupitelstva.

Rozhodli jsme se vzít na vědomí.

 

Sportovní hala

Po šoku z částky nákladů na stavbu haly, které vyšly z projektové dokumentace pro stavební povolení (připomínám 240 milionů korun), a které jsme museli doslova vypáčit z odpovědných pracovníků na dubnovém zasedání zastupitelstva, nám byl opět, už poněkolikáté, předložen návrh na uzavření dodatku smlouvy o spolupráci, kterým se posouvají všechny lhůty. Dokumentace k provedení stavby, která upřesní předpokládané realizační náklady pro soutěž na dodavatele, stále není hotová. Takže konečnou realizační částku stále neznáme. Neustálé protahování termínů a prodlevy svědčí o tom, že kraji se do akce moc nechce. A trpělivost dochází už i mnoha zastupitelům.

Mgr. Trčka za ODS celý projekt ve svém projevu nemilosrdně strhal, připomenul zastupitelům, že kraj halu vůbec nepotřebuje, nepotřebuje ji ani škola ISČ – COP, na halu nebyla vypsána architektonická soutěž, celý koncept stavby je velmi neekonomický, protože se místo jedné budovy budou stavět dvě, což celou stavbu prodražuje, stejně jako nesmyslná skleněná vestavba VIP zóny, v neposlední řadě nebude hala patřit městu, atp. Nepřijatelná je cena. Při té příležitosti vznesl protinávrh, aby zastupitelstvo schválilo odstoupení od smlouvy a tím ukončení celé akce.

Mgr. Chajdrna požádal o termín konečného rozpočtu stavby, provozních nákladů budoucí stavby, návrh využití stavby sportovními oddíly a způsob financování haly. Rovněž zpochybnil celý postup přípravy projektu. Odpovědí mu bylo, že konečný rozpočet by měl být znám v nejbližších dnech. Připomenul, že krajské zastupitelstvo o hale v podstatě ještě nejednalo.

Na vyvolaném uzavřeném jednání předsedů politických klubů vyvolaném koalicí  nám bylo sděleno, že navrhované usnesení není právně realizovatelné a byli jsme vedením města požádáni, abychom počkali alespoň do doby, než bude znám konečný rozpočet stavby. Starostou města bylo přislíbeno mimořádné zasedání zastupitelstva k hale v listopadu. Z uvedených důvodů jsem požádala Mgr. Trčku, aby stáhl svůj protinávrh s tím, že na slíbeném mimořádném zasedání zastupitelstva by mělo padnout konečné rozhodnutí. Jsem si vědoma toho, že tím zbytečně přicházíme o čas, nicméně jsem toho názoru, že musíme mít v rukou opravdu relevantní argumenty pro ukončení spolupráce.

Dodatek ke smlouvě byl schválen 15 hlasy přítomných koaličních zastupitelů a jediného opozičního zastupitele M. Irgla.

 

Dále jsme vzali na vědomí:

 • zdravotní plán města do roku 2022

 • zavedení Seniorských obálek

 • rozpočtová opatření schválená radou města  v celkové výši 45 milionů korun

 • závěrečný účet mikroregionů VM-Kelečsko a Vsetínsko

A podpořili jsme:

 

 • podání žádosti o dotace na společný pás pro cyklisty a pěší na Hřbitovní ulici, na regeneraci sídliště Vyhlídka – V. etapa, na zateplení bytového domu na Jičínské ulici,

 • lokality pro připojení na kanalizaci v rámci projektu Čistá řeka Bečva III.

 • finanční podporu provozu miniozoo na Štěpánově

 • udělení Ceny města a Čestného občanství

Různé – přehled dotazů (odpovědi ve zvukovém záznamu)

V. Chajdrna – dotaz na místostarostku Wojaczkovou na termín dokončení rekonstrukce autobusového nádraží na Zašovské (nejsou dodány odpadkové koše, nejsou nové lavičky, přístřešky nejsou, není opravena čekárna, atp.).

J. Kneisl – parkování kamionů na Palackého ulici, proč bylo povoleno? Zda město připravuje akce k 30 letům výročí sametové revoluce? Nakonec požádal o změnu pojmenování z Pohřebiště na Hřbitov.

H.Skácalová – jak pokračuje prověření možnosti realizace chodník ve spodní části Brňova? Proč se dělají školské investice v září a omezují tak provoz škol?

I. Brouwerová – Zda bude realizováno venkovní posezení na dopravním hřišti. Kdy bude v provozu restaurace v Kině? Vznesla dotaz na stav restaurování maleb v kapli a provozní dobu veřejných záchodů na hřbitově. Dále chtěla vědět proč se v Sýpce se zmenšují prostory výstavních prostor z důvodu rozšiřování kanceláří úřadu. A připomenula, že parkovací dům v Kroměříži byl postaven za pomocí dotace.

T. Mičunek – požádal o instalaci venkovních reproduktorů na obřadní síni. Když je více lidí a stojí venku a není slyšet. A požádal o pomoc Vrtuli při jejich stěhování. Úprava prostor je náročnější než předpokládali a tak prosí veřejnost o finanční pomoc.

 

S přáním krásných podzimních dní

Ing. Hana Skácalová

Zastupitelka za ODS

 

P.S. Na závěr bych ráda poděkovala za profesionální práci JUDr. Aleně Schattke, vedoucí odboru majetkové správy, JUDr. Lucii Rapantové, právničce města a RNDr. Davidu Černochovi, vedoucímu odboru komunálních služeb. Za většinou z důležitých projednávaných problematik vidím jejich práci, tah na branku a snahu o nalezení efektivního řešení. Vím, že to tak je a jen doufám, že jim svým poděkováním nezpůsobím žádné problémy.

P.P.S.

Patří se doplnit můj report o údaje, které nám byly dodatečně poskytnuty na základě našich požadavků – vyhodnocení MHD zdarma:

 

Počty cestujících v MHD ve Valašském Meziříčí
     
2006 1 041 769  
2007 976 666  
2008 909 108  
2009 872 357 Zkušební provoz MHD zdarma v červnu a červenci.
2010 784 627  
2011 740 444  
2012 703 730  
2013 685 256  
2014 653 147  
2015 625 347  
2016 616 446  
2017 682 423 Od září MHD zdarma.
2018 911 624 Zavedení okružní linky číslo 10.
2019 538 493 od 1. 1. do 30. 6.

 

Cestujících MHD přibývá a to je pozitivní. Snad to bude setrvalý stav.

 

P.P.S. Ještě dovětek k provozu restaurace v Kině. Byl vysoutěžen její provozovatel s cenou nájmu 143 tisíc korun za rok. A to se ještě nově pořizuje kompletní vybavení kuchyně z rozpočtu města. Možná si vzpomínáte na, svého času, obří kritiku výše nájmu restaurace v Kulturním zařízení (Obelisk)? A tam byl nájem půl milionu ročně. No, je jiná doba ;-).