Ze zářijového jednání zastupitelstva - I. část 17.9.2017 11:04

Chtěla bych věřit tomu, že za nutností po téměř třech letech urychleně a mimo systém projektového řízení (vlastně - ten na radnici nefunguje celé tři roky) projednat některé zásadní investice města mohla naléhavost řešení či realizačních termínů. Vidět za celou prací radnice a její časování jen volební agitku by bylo určitě nespravedlivé.  Bodů bylo k projednání mnoho, stejně jako nejrůznějších prezentací, takže i jednání zastupitelstva se protáhlo do večerních hodin. I z tohoto důvodu rozdělím své komentáře na dvě části.

 

Poskytnutí investičního příspěvku ZŠ Šafaříkova na pořízení beachvolejbalového hřiště

Zastupitelům byl předložen návrh na odkup původně vypůjčeného beachvolejbalového hřiště (město pořídilo za své pouze písek) umístěného v letních měsících na náměstí, a to základní školou Šafaříkova za částku 250 tisíc korun (investiční účelový příspěvek škole na nákup hřiště). Hřiště je v dnešní době již do areálu školy přestěhováno. Zastupitelstvo bylo tedy postaveno opět před hotovou věc (tento postup se táhne jako červená nit velkou většinou zastupitelstvem projednávaných bodů). Návrh jsme za klub ODS nepodpořili. Dle mého názoru je škola pouze využita pro mimosezónní uskladnění hřiště a písku. Je málo pravděpodobné, že bude pískové hřiště intenzívně využíváno v měsících září až červen (s možnou výjimkou mimořádně teplého a stálého počasí v jarním období - písek musí vyschnout). Na školu ale padne povinnost zajišťovat plnění hygienických školských předpisů, správu, údržbu i bezpečnost na jejím sportovišti. Ale to zjevně nikoho z vedení města netrápí.

 

Přidělení finanční dotace Diakonii na nájem v budově bývalé LDN

Po skončení pětileté udržitelnosti dotačního projektu rekonstrukce bývalé LDN na domov se zvláštním režimem, kdy byl Diakonii stanoven roční nájem ve výši 100 Kč, byla rada města nucena v prosinci 2016 stanovit tržní výši nájemného - ročně celkem cca 440 tis. Kč. S ohledem na omezené možnosti financování služeb Diakonie ze strany kraje, státu, ostatních obcí i soukromých donátorů, je pro ni velmi těžké zabezpečit plně dnes tolik potřebné pobytové služby seniorů ve věku nad 80 let a s vysokým stupněm závislosti. Problém se stárnutím obyvatel města a se zajištěním důstojného života seniorů ve městě je stále častěji akcentován v různých analýzách města a pociťujeme jej i mnohdy z vlastních zkušeností s rodiči či blízkými.

Pokrytí nájmu Diakonii jsme tedy za klub zastupitelů ODS podpořili s tím, že do budoucna bude nutno přijmout a zrealizovat koncepčnější zajištění důstojného stárnutí obyvatel našeho města (rozšiřování pobytových i mobilních služeb). Vedením města bylo slíbeno, že bude vyvíjet tlak na vedení kraje k přehodnocení systému financování sociálních služeb (rozdíly ve financování vlastních krajských a "cizích" organizací).

 

Deset ověřených problémů města Valašské Meziříčí z roku 2017 (výstup z Fóra zdravého města a ankety)

Jako každý rok, i letos proběhlo Fórum zdravého města, na kterém se hledaly největší problémy města. Tyto byly následně ověřeny ve veřejné anketě mezi občany. Velmi nízký počet zapojených občanů - 523, v porovnání s minulými lety je to pouhá třetina, byl zdůvodněn nezapojením škol (anketa probíhala začátkem prázdnin). Je škoda, že se občané více nezapojují do diskuse o svých potřebách, město by mělo hledat nový způsob cíleného oslovování občanů, technologie k tomu jsou.  Jinak vyvstává otázka, jak relevantní či prioritní uvedené problémy pro naše město skutečně jsou (např.  chybějící tábořiště má vyšší prioritu než dostatečná kapacita služeb pro seniory) a zda se celý proces Fóra zdravého města nestává spíše formalitou. Výsledky ankety jsme vzali na vědomí. 

 

Komunitní centrum ve Valašském Meziříčí - návrh na realizaci

Myšlenka na možné přestěhování knihovny do budovy kina Svět není nová. Zmíněna byla již v době, kdy město projednávalo koncepci využití svých budov, někdy v roce 2008. Jakmile bylo definitivně rozhodnuto o využití jižního křídla zámku Žerotínů a projekt Muzejního a galerijního centra byl zrealizován, záměr přestěhovat knihovnu do kina Svět byl opět uchopen. Počátkem roku 2014 byl zpracován projekt zateplení celé budovy kina (zrealizováno v roce 2015 za cca 15 mil. Kč, z toho dotace cca 3,5 mil. Kč). a rovněž byla zpracována studie proveditelnosti přestěhováni knihovny do volných prostor budovy kina Svět (posouzení, zda je prostorově i technicky přestěhování možné). Studie potvrdila proveditelnost projektu, byla dokonce zpracována ve třech variantách. Velmi hrubé odhadované náklady se pohybovaly kolem 20 mil. Kč. Stávající vedení města si záměr vzalo za své a zadalo zpracování projektové dokumentace. Byl vytvořen projekt Komunitního centra zahrnující také sociální komunitní služby, a to z důvodu podání žádosti o dotaci v rámci výzvy IROP v sociální oblasti. Dispoziční řešení bylo projednáno zastupitelstvem v dubnu roku 2016. S výsledkem projektování i s odhadovanými náklady na realizaci bylo zastupitelstvo seznámeno v říjnu roku 2016 (podrobný komentář k tomuto projednávání viz zde: http://www.taprava.cz/valasske-mezirici/aktuality/mimoradne-rijnove-zasedani-zastupitelstva-mesta-/). Už tehdy jsme za klub ODS poukazovali na to, že projekt nebyl nikým z vedení města ekonomicky řízen, byl tedy připraven velmi grandiózně, bez ohledu na finance města. Zvolena byla varianta za cca 74 mil. Kč k podání žádosti o dotaci.

Nyní nám tedy byl předložen návrh na realizaci projektu Komunitního centra s tím, že městu zřejmě bude schválena dotace ve výši 18 mil. Kč (zatím ve schvalovacím řízení, nebylo ještě rozhodnuto). Celková navrhovaná cena projektu je cca 85 mil. Kč (včetně prostor pro restauraci).

Za klub ODS jsme realizaci projektu podpořili, protože chceme knihovnu přestěhovat do prostor budovy kina Svět a využít tak plně dnes prázdných prostor, chceme konečně upravit prostor před kinem včetně parkoviště, chceme, aby návštěvníci kina i knihovny měli možnost využít nabídky občerstvení. Jsme si vědomi toho, že se jedná o hodně peněz a že i díky realizaci tohoto projektu nezbude možná na projekty jiné. 

 

Most přes Bečvu na ulici Mostní 

Zastupitelstvu města byl po předchozích tajnostech představen projekt rekonstrukce mostu přes Bečvu na ulici Mostní, a to formou prezentace (bez grafických příloh k materiálu). Připomínám, že projektová dokumentace byla zadána radou města společnosti 360 Degrees Construct s.r.o.

Materiál k jednání byl zastupitelům poskytnut v rozsahu jedné stránky A4, s částkou předpokládaných realizačních nákladů ve výši téměř 20 mil. Kč, s harmonogramem - ukončení realizace říjen 2018 a návrhem schvalovacího usnesení. Přílohou byla jedna stránka s naprosto nepřehledným podélným řezem mostu. Jakákoliv diskuse zastupitelů, ne-li občanů, nad podobou mostu v jeho horní, viditelné části (povrch komunikací, osvětlení a zejména zábradlí mostu) je považována, v duchu ustáleného jednání vedení města, za zbytečnou či přímo nežádoucí.  Styl "My jsme to pro vás vymysleli, vy můžete jen tiše obdivovat."

Za klub ODS jsem požádala pana starostu o odložení rozhodnutí zastupitelstva na jeho příští zasedání a o seznámení veřejnosti s návrhem, umožnění diskuse nad podobou mostu. Jsem přesvědčena o tom, že v případě mostu přes Bečvu (ulice Mostní) se nemůže jednat o pouhou a běžnou obnovu majetku města a odstranění jeho špatného technického stavu, ale že jde o významný stavební prvek úzce navazující na památkovou zónu města a jako takový si zaslouží větší pozornost  a obhajobu před občany našeho města (stejně jako vzhled náměstí - i když i zde nebyl vedením města dán veřejnosti dostatečný prostor k diskusi). Moje žádost nebyla starostou města vyslyšena, koalice si svou většinou hlasů za podpory některých opozičních zastupitelů opravu mostu dle návrhu schválila. Spěchá se, most musí být do voleb příští rok hotov. S postupem města jsme za klub ODS vyjádřili nesouhlas.

Most tedy bude mít kovové zábradlí, jen se ještě neví, jestli bude z pozinku s nátěrem, z litiny nebo kované. Ale soutěž na dodavatele má být vyhlášena už příští měsíc. 

 

Pozn. Omlouvám se  za velmi špatnou kvalitu snímku, foceno z dálky z promítacího plátna. Zastupitelům nebyl materiál k prezentaci projektu poskytnut (jako nakonec žádná z prezentací na jednání zastupitelstva).

 

 Sportovní hala v lokalitě ISŠ-COP, Palackého

Zastupitelům byla prezentována studie sportovní haly jejími zpracovateli. Na zpracování studie se finančně podíleli stejným dílem město i kraj. K problematice následně vystoupil i hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Deklaroval ochotu podílet se na výstavbě haly a spolupracovat s městem. Žádná konkrétní čísla však zatím nebyla sdělena. Dle jeho názoru bude logické, že správu sportoviště bude zajišťovat škola, není příznivcem hledání složitých řešení (nových organizací atd.). Studie vypadala jednoduše, řešení není nijak megalomanské, z návrhu je patrná snaha najít co nejefektivnější řešení. Na další hodnocení je ale ještě brzy, podmínky financování výstavby i jejího provozu zatím nejsou definovány.

 

 

S přáním krásných dní

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS

www.taprava.cz

 

P.S. Možná si mnozí vzpomenou na v minulosti intenzívní volání zasvěcených komentátorů dění ve Valmezu po větší transparentnosti všech rozhodnutí radnice a jejich horování za práva občanů na informace (např. odmítáním neveřejných porad zastupitelů, bojem za veřejné projednávání téměř každé záležitosti města s občany, atp.) – ještě máme všichni články v Obelisku v paměti. No a dnes? Transparentnost už nejede (poté, co se razantně zvýšil počet přímo zadávaných veřejných zakázek, poté, co se sice zveřejňují smlouvy na stránkách města, ale až od 50 tisíc korun nahoru, přestože dříve se zveřejňovaly všechny). A právo občana na informace či na jeho podíl na správě města? No, mám stále intenzívnější pocit, že tehdy šlo hlavně o právo jediného občana, a to vydavatele Obelisku. Dnes ty informace má, a to zřejmě stačí. Ostatní občané mají smůlu, proto se dnes téměř nic veřejně neprojednává. Zejména ne důležitá a dlouhodobá rozhodnutí města. I když….zase víme o každé položené dlažební kostce ve městě. Pro každého je asi důležité něco jiného.