Z ustavujícího jednání zastupitelstva města 21.11.2018 14:13

Z ustavujícího jednání zastupitelstva města

Aneb "Co se z tiskových zpráv města nedozvíte."

 

Celý zvukový záznam zde: http://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-1-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-1-11-2018/d-37700/p1=17888

Dala jsem si trochu načas se svým tradičním komentářem k jednání zastupitelů města. Ale mám omluvu. Po bezesporu vítězném tažení hnutí ANO v našem městě a tudíž vcelku jasné tvorbě koalice se začaly také postupně šířit různé zprávy o novinkách v řízení města, které teď nastanou. Navíc ustavující jednání zastupitelstva všechny položené otázky nezodpovědělo. Probíhala tedy následná jednání opozice s koalicí, a to ve snaze neodklonit se příliš od v minulosti nastavených a, dle mého názoru, osvědčených pravidel otevřenosti, veřejné kontroly či vstřícnosti k opozici. No, nyní máme zjevně jasno. Takže nic nebrání tomu vše okomentovat.

 

Takže k samotnému jednání. Jeho vedení se ujal Mgr. Jan Trčka, jakožto nejstarší člen zastupitelstva. Po úvodním složení slibu zastupitele a průvodních organizačních bodech, jako schválení programu jednání, volební komise, návrhové komise, ověřovatelů zápisu a jednacího řádu zastupitelstva, byla odsouhlasena tajná volba starosty, místostarostů a členů rady a zastupitelé přistoupili k samotné volbě.

Volba vedení města

Starostou byl zvolen Bc. Robert Stržínek (ANO) - 19 hlasy (ujal se vedení jednání zastupitelstva)

1. místostarostkou byla zvolena Mgr. Bc Zdislava Odstrčilová (KDU-ČSL) - 21 hlasy

2. místostarostkou byla zvolena PaedDr. Yvona Wojaczková (ANO) - 16 hlasy (čili pouze hlasy koalice)

Dalšími členy rady města byli zvoleni:

- Ing. Arch. Alena Carbolová (KDU-ČSL) - 22 hlasy

- Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA (ANO) - 19 hlasy

- Bc. Radim Přikryl (ANO) - 18 hlasy

- Tomáš Vašica (ANO) - 17 hlasy

Ještě před volbou ostatních členů rady města vyjádřila Ing. Brouwerová (PROVALMEZ) námitku, zda není p. Vašica ve střetu zájmů, jako majitel stavební společnosti, u které je předpoklad, že se bude účastnit veřejných zakázek města a jako radní bude stanovovat zadávací podmínky těchto zakázek. Starosta města Stržínek však jakýkoliv střet zájmů  odmítl a sdělil, že vše bude pod kontrolou a střetu zájmů se nebojí (toto bylo zajímavé sdělení, vzhledem k dalšímu vývoji situace v obsazení výborů). 

Následně byly schváleny kompetence starosty a místostarostů, tedy jakým oblastem řízení města se budou po celé nové volební období věnovat.

Pozn. Snad jediná formální poznámka k samotnému průběhu volby - nevím, kdo stanovil volební řád, ale za neplatné byly označeny také "prázdné" hlasy, tzn. pokud byl pouze jeden návrh na obsazení funkce (a to byl), tak vlastně každý nesouhlas s navrhovanou osobou vyjádřený neoznačením křížku u navrhované osoby byl považován za neplatný hlas. Jistě, je to formalita, která volbu nijak neovlivnila, ale z hlediska formálního to v pořádku není. Protinázor nemůže být označen jako neplatný. Bohužel, i já jsem si tuto diskrepanci uvědomila pozdě (byť jako člen volební komise), tedy až v průběhu voleb. Tak snad příště budu pozornější.

 

Zřízení výborů zastupitelstva

A tady už začala ta překvapení.

Složení výborů:

Již před jednáním zastupitelstva pronikl do kuloárů údajný záměr koalice mít ve výborech většinu a omezit přístup těm stranám, které mají pouze jeden mandát, čili jednoho zastupitele (šlo tedy o Nezávislé a Soukromníky, SPD a Piráty) a tento vyvolal, zejména v uvedených stranách, projevy nevole. Překvapením, a nutno říci, že příjemným, bylo konečné rozhodnutí koalice rozšířit počet členů výborů ze 7 na 9, přizvat tedy také malé strany k účasti, a to vše s tím, že většinu bude mít ve výborech opozice (složení výborů - 2 z ANO, 2 z KDU-ČSL, 1 z ODS a Svobodní, 1 z PROVALMEZ, 1 z Nezávislí a soukromníci, 1 z SPD a 1 z Pirátů). Toto rozhodnutí hodnotím kladně. Účast zástupců i těch nejmenších stran na řízení města prostřednictvím výborů, jakožto kontrolních a iniciativních orgánů zastupitelstva byla vždy ve Valašském Meziříčí umožňována, neboť i ty nejmenší strany mají své voliče, kteří jsou občany města a mají tak možnost přicházet s návrhy.

 

Zřízení výborů zastupitelstva města:

Další změna, tentokrát ovšem nepříjemná. Byly ustanoveny pouze výbory, jejichž zřízení požaduje zákon o obcích. Finanční a kontrolní, a pak i osadní výbory. Ostatní výbory, které již měly ve městě tradici (např. sportovní, kulturní, životního prostředí, územního plánu, atd.) a jejichž členové v minulosti odvedli spoustu potřebné práce (uvedu např. zavedení pravidel pro poskytování grantů a finanční podpory ve sportu, kultuře, volnočasových aktivitách atd.) zřízeny nebyly. Místo těchto výborů budou ustanoveny komise rady města. Prozatím jsou slibována stejná pravidla obsazení komisí, jako byla u výborů. Ale protože o složení komisí rozhoduje rada města (plně v moci koalice a na pro veřejnost uzavřených jednáních), dá se předpokládat, že si navrhované osoby dostatečně prověří. A toto se také už proslýchá. Proč tato změna? Zdůvodňováno je větší operativností, zlepšením toků informací a tím, že takto se postupuje i v jiných městech. Osobně si dovoluji pochybovat o těchto důvodech. Z celé činnosti vedení města lze dlouhodobě vyčíst snahu o přesun rozhodovacích pravomocí ze zastupitelstva města, kde je nutné záměry koalice konfrontovat s opozičními názory či názory veřejnosti (jednání zastupitelstva jsou veřejná), směrem k radě města, která je plně v rukou koalice (a neveřejná). 

 

Předsednictví výborů:

Ustavující zastupitelstvo mělo na programu také obsazení míst předsedů nově zřízených výborů - finančního a kontrolního.

Návrhy na předsedu Finančního výboru:

Ing. Brouwerová (PROVALMEZ) - pro 7 hlasů - neschválena (klub ODS a Svobodní návrh podpořil) 

Ing. Jelínek (KDU-ČSL) - pro 15 hlasů - schválen

 

Návrhy na předsedu Kontrolního výboru:

Ing. Skácalová (ODS a Svobodní) - pro 8 hlasů - neschválena

Starostou města byla nejsilnější opoziční strana ODS a Svobodní (které bylo předsednictví kontrolního výboru předem nabídnuto) vyzvána k podání dalšího návrhu. Protože nebyl učiněn, oslovil další opoziční stranu PROVALMEZ k podání návrhu. Tato návrh nepodala, proto nebyl předseda kontrolního výboru pro tuto chvíli zvolen.  Pozn. Nejen k tomuto bodu podám samostatný komentář. 

 

Osadní výbory:

Schváleno zřízení osadních výborů v Podlesí, Hrachovci, Juřince, Bynině, Lhotě a Brňově. Výbory budou také 9ti členné a jejich složení bude schváleno na příštím zastupitelstvu.

 

Odměňování

Zastupitelstvo projednalo a schválilo výše odměn zastupitelů, radních, předsedů výborů a komisí, a to od 01.01.2019  takto:

- předseda výboru nebo komise - 4.205,- Kč/ měs. (navýšení o 276,- Kč)

- člen zastupitelstva - 2.335,- Kč/měs. (navýšení o 153,- Kč)

- člen rady města - 8.560,- Kč/měs. (navýšení o cca 4.560,- Kč!)

Dále byl schválen způsob odměňování při souběhu funkcí, cestovní náhrady, náhrady výdělků atd. Překvapením bylo tedy výrazné navýšení odměn radním města, na což jsem poukázala. Navýšení bylo zdůvodněno intenzitou práce rady města. 

 

Různé

- Mgr. Chajdrna upozornil vedení města na problémy s novými jízdními řády MHD. Tyto nebyly projednány se školami, s osadními výbory, s firmami a veřejností vůbec. Zjišťují se postupně velké diskrepance, MHD v tomto módu nebude uspokojivě fungovat. Starostou města byla slíbena náprava. Je  ovšem s podivem, že takto nebylo učiněno dodavatelskou firmou již před zveřejněním jízdních řádů. Budeme se dále dotazovat, zda práce firmy, která optimalizaci MHD připravila, bude reklamována.

- Ing. Brouwerová se dotázala na situaci v hazardu a na další fungování či uzavření heren, které nesplnily zákonné technické podmínky. V této věci bude potřeba upravit obecně závaznou vyhlášku města (dnes už víme, že mnohé herny skončily svůj provoz). Pohlídáme.

- Ing. Skácalová položila dotaz na nekvalitně provedenou opravu povrchů v krytém bazénu. Odtokové kanálky jsou mnohde umístěny na "kopečku", na dlažbách se drží voda a musí se ručně stírat. Zvažuje se reklamace díla? Starosta města odpověděl, že něco se tedy reklamovat bude, ale ne vše. Povrchy se údajně upravily do původního stavu, takže se zde stav nezměnil k lepšímu. Tak tomu říkám kvalitní oprava! A to nezmiňuji skutečnost, že problém se zatékající vodou zjevně nebyl uspokojivě odstraněn. Ale SKANSKA už je v klidu.

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS a Svobodné