Z únorového jednání zastupitelstva 7.2.2017 10:20

Z únorového jednání zastupitelstva

aneb Co se z tiskových zpráv nedozvíte.

 

Pozn. celý zvukový záznam z jednání zastupitelstva zde:  http://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-19-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-2-2-2017/d-29900/p1=17888

 

Přicházím opět se svým komentářem záležitostí města projednávaných na posledním zasedání zastupitelstva. 

Pozn. Pro mne, a jistě i pro občany města, nejdůležitějším bodem byl rozpočet města na letošní rok. O peníze jde přece až v první řadě. Mám ke schválenému rozpočtu města plno připomínek, proto se mu budu věnovat v samostatném článku. 

 

Nový člen zastupitelstva a rady města za odstoupivšího Ing. Pavla Pustějovského

Po dvou letech svého angažmá ve vrcholných orgánech města podal z důvodu velké pracovní vytíženosti  Ing.Pavel Pustějovský (ANO) rezignaci, a to nejen na funkci radního, ale také na mandát zastupitele města (cca 3 zasedání za půl roku). Na jeho místo v zastupitelstvu postoupila první náhradnice za hnutí ANO, Ing. Jindra Mikuláštíková MBA, ředitelka místní stavební průmyslovky. Místo v radě města obsadil zastupitel Bc. Radim Přikryl (ANO), zaměstnanec společnosti DEZA. Běžné postupy, na pohled se nic zásadního neděje. Kdyby....

....kdyby nová paní zastupitelka při svém prvním vystoupení v nové roli necítila nutkavou potřebu deklarovat svou spřízněnost s hnutím PROVALMEZ. Vnitřní rozpolcenost hnutí ANO je stále více evidentní. Jedna část názorově blízká "kulturní úderce" hnutí PROVALMEZ a druhá pragmatičtější část tvořená zástupci společnosti DEZA. O síle vlivu té či oné části začíná být čím dál větší jasno. A to ke škodě města. Letošní rozpočet města je toho jasnou známkou. Utrácení, žádné priority (nebo spíše samé priority), špatná příprava investic, nevyužití aktuálního finančního potenciálu města. To není práce investičáků z DEZy.

Sportovní hala

Materiál stažen z projednávání. Pan starosta sdělil zastupitelstvu informaci o obnovení jednání s krajem ve věci rekonstrukce tělocvičny ISŠ-COP na Palackého ulici a její přestavby na sportovní halu. Obloukem se tedy vracíme do bodu počátečních jednání o sportovní hale. Ano, své ve věci hraje také změna ve vedení kraje po volbách. Tuto změnu v přístupu města i kraje vítám. Nakonec o této možnosti řešení jsem mluvila či psala, např. zde - http://hanaskacalova.infoblog.cz/clanek/sportovni-hala-viceucelova-uz-nebude-62085/.  Přeji vedení města úspěšné jednání při domlouvání rozsahu a zejména ekonomiky projektu, která by měla pro město vycházet výhodněji než ekonomika stavby a provozu vlastní haly. 

Dotace společnosti ST SERVIS s.r.o. na zajištění provozu sportovišť

Město v rámci rozpočtu na rok 2017 navýšilo běžnou provozní dotaci na zajištění provozu sportovišť (krytý bazén, letní koupaliště a zimní stadion) ve výši cca 6,6 mil. Kč o dalších více než 6 mil. Kč. Toto navýšení má doplnit finance ST SERVISu na opravu krytého bazénu, která je plánována již dva roky. V závěru roku 2016 proběhla první soutěž na dodavatele opravy. Vzhledem k tomu, že se do soutěže přihlásil pouze jeden zájemce, byla zrušena a vypsána nová, s upravenými podmínkami (byly prodlouženy termíny realizace, sníženy požadavky na reference, zkrácena záruční doba). Nově bylo, spolu se zveřejněním zakázky, obesláno 29 stavebních firem. Tak snad se podaří najít kvalitního dodavatele.

Změna podmínek uzavření dohody o narovnání mezi společností ST SERVIS s.r.o. a Skanska a.s.

Zastupitelstvu byl předložen návrh na změnu podmínek uzavření dohody  o mimosoudním vyrovnání ve věci stavby krytého bazénu se Skanskou a.s. Jedná se o formální změny termínů plnění závazků z dohody vyplývajících a také převzetí ručitelského závazku městem. S ohledem na náš principiální nesouhlas s mimosoudním vyrovnáním v této věci, hlasovali jsme proti tomuto návrhu, nicméně většinou zastupitelů byl nakonec přijat. ST SERVIS s.r.o. potažmo město VM bude společnosti SKANSKA a.s. platit celkem 25 mil. Kč, letos 15 mil., a příští rok 10 mil. Kč. A, samozřejmě, oprava bazénu jde také plně za městem. Skanska vyhrála.

Poskytnutí dotace Českému svazu bojovníků za svobodu ZO Valašské Meziříčí

Zastupitelstvo města schválilo svazu dotaci ve výši 300 tis. Kč na jeho provoz. Stejná dotace je poskytována již od roku 2008, kdy svaz daroval městu dům č. p. 409, na ulici Poláškova. Dotace vlastně komplenzuje svazu ztrátu příjmů z nájmů prostor v budově. Dle sdělení vedoucí odboru majetkové správy jsou příjmy města z nájmů nebytových prostor v uvedené nemovitosti cca 270 tis. ročně. Čistá dotace Českému svazu bojovníků za svobodu ZO Valašské Meziřičí se tedy pohybuje kolem 30 tis. Kč.

Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování a uzavření Memoranda o spolupráci 

Agentura pro sociální začleňování, která je samostatným odborem Úřadu vlády ČR, vytipovala ve městě 3 sociálně vyloučené lokality (viz https://www.esfcr.cz/mapa/int_zl13_4.html - zde jsou uvedeny 3 lokality, z nichž 2 již ale neexistují - buňky na ulici Mikoláše Alše a ubytovna na letním stadionu, Agentura je ihned nahradila jinými), tím je umožněno městu navázat s Agenturou spolupráci. Tato spočívá v odborném vedení města při práci ve vyloučených lokalitách, plánování aktivit, zejména však v pomoci s dotacemi (které jsou prý tak složité, že obce nejsou schopny samy sepsat žádost), a to v oblastech - bydlení, vzdělávání, sociálních služeb a bezpečnosti. Podmínkou je zřízení 0,5 pracovního úvazku na MěÚ, hrazeného z rozpočtu města.

S podobnými aktivitami vlády mám značný problém. Poslední působení vládního zmocněnce pro sociální začleňování v našem městě totiž mám osobně, a určitě i všichni ze ZŠ Masarykova, v živé paměti (po jeho zásahu došlo k sociálnímu vyloučení celé školy). Agentura na tom bude podobně, už třeba tím, že si sama připravuje podmínky pro svou budoucí činnost vytipováváním vyloučených lokalit, což je naprosto účelové a pro mne nepřijatelné. Agentura nám má pomáhat zase plánovat, vymýšlet sociální projekty, zajišťovat dotace. Tři roky vymýšlení práce, abychom dostali peníze na něco, o čem vlastně ani nevíme, jestli to potřebujeme a jestli to bude mít nějaký efekt. Město má léty vypracovaný systém komunitního plánování, nemalé prostředky se vkládají do sociální oblasti, do prevence kriminality, ředitelé škol sami bojují s výmysly ministryně školství, např. inkluzí. Pokud si v některé oblasti obce už neumí samy pomoci, pak je třeba systémové změny z centra. Jakékoliv agentury pouze odvádějí pozornost od podstaty problému.

Spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování jsme za ODS nepodpořili.

Úprava Pravidel pro udělování ocenění města VM

Potřeba vedení města upravovat postupně snad všechny interní předpisy je, zdá se, nutkavá. Další na řadě jsou Pravidla pro udělování oceněn města VM. Tak v čem má úprava spočívat? 

Dar - v době, kdy se zaváděl institut ocenění města, zejména ve formě čestného občanství, ceny města nebo ceny starosty města, se držel princip, že ocenění není o penězích, či praktických hmotných statcích, ale že se má jednat o morální ocenění. K připomínce ocenění měla sloužit drobná umělecká díla, např. váza se znakem města, vytvořená podle návrhu místního uměleckého skláře, na níž má město ochrannou známku nebo grafické listy, a k tomu vždy pamětní listina. Tak toto se mění. Dnes se bude dávat dar, přičemž oceněný má možnost si vybrat - poukaz na cokoliv, hodinky, vstup na wellnes, mobil..... Vše je otázka vkusu, já jsem pro to původní.

Čestné občanství "In memoriam" - má připomínka byla vznesena na základě ustanovení zákona o obcích, kdy "čestné občanství se uděluje fyzické osobě", která má např. právo se zúčastňovat zasedání zastupitelstva a vznášet zde návrhy. Je to spíše právnická otázka a právničkou města mi byla zodpovězena. O nic zásadního nejde, tak proč ne. 

Akt předávání ocenění města - původně uvedeno "na slavnostním zasedání zastupitelstva" - ano, tato formulace není šťastná, byť víme, co tím bylo myšleno. Není chybou předpisu, že se aktu předávání ocenění města vždy brzy v lednu (při příležitosti výročí spojení měst Valašské Meziříčí a Krásno nad Bečvou), zúčastňuje zoufale málo zastupitelů. Takže se nově doplňuje "nebo při jiné slavnostní příležitosti". Očekávám udělování ocenění města kdykoliv se namane. 

Zrušení ocenění Sportovec roku - to bylo před cca 5 lety zoufání sportovců, že město nemá svého Sportovce roku, když všichni kolem ho mají. Tak se toto ocenění zavedlo a po několik let se pořádalo jeho slavnostní udělování. Dnes se ruší. Škoda. Přitom stačilo jej nepořádat každoročně. Doba se pořád mění.

Můj návrh na úpravu úpravy případně stažení materiálu z projednávání nebyl schválen. Takže platí nová Pravidla. Možná hloupost v porovnání s daleko důležitějšími problémy města, ale taky vypovídající.

Petice občanů za osamostatnění MŠ Bynina 

Zastupitel Ing. Ladislav Denk předložil zastupitelstvu mimořádný bod (bez písemných materiálů), a to projednání petice občanů za osamostatnění MŠ Bynina (přesný obsah petice mi není znám, nebyl nám předložen). Smutné je, že pan Denk avizoval vystoupení autorky petice, nicméně paní ředitelku MŠ jaksi zapomněl pozvat. Aktivita Ing. Denka v této věci je zarážející, když se situaci kolem MŠ snaží intenzívně zklidňovat nejen místostarostka pro školství p. Wojaczková,  ale také jeho stranický kolega místostarosta Vrátník, potažmo celá rada města v roli zřizovatele. Je zde cítit osobní zájem p. Denka. Za pravdu dávám panu Urbánkovi, tato záležitost nepatřila vůbec na pořad jednání zastupitelstva. 

 

S přáním krásných dní

Hana Skácalová

zastupitelka za ODS

www.taprava.cz