Z lednového jednání zastupitelstva města 3.2.2019 15:58

Z lednového jednání zastupitelstva města

aneb "Co se z tiskových zpráv města nedozvíte."

 

Celý záznam z jednání zde: https://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-3-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-24-1-2019/d-38372/p1=17888.

Lednové jednání zastupitelstva města bylo věnováno, jak se stalo již zvykem, hlavně schvalování rozpočtu města na aktuální rok, rok 2019.  Zde je třeba poznamenat, že návrh rozpočtu byl široce diskutován  na dvoudenní výjezdní poradě zastupitelů z počátku ledna. Přiznám se k neúčasti na této poradě, a to z důvodu tradičního rodinného sportovního týdne mimo město. Možná i proto bylo vedení města nepříjemně překvapeno mými připomínkami k návrhu rozpočtu, vznesenými přímo na jednání zastupitelstva. Ale to už je život.

A stejně jako neochotě k veřejné diskusi jsme opět byli svědky přihrávání kompetencí do rukou rady města na úkor zastupitelů. Zjevně se blíží doba, kdy bude jednání zastupitelstva za dvě hodiny odmáváno, vždyť už na tomto lednovém jsem byli do oběda hotovi.  

 

Rozpočet města na rok 2019

Cože bylo tedy předmětem mé kritiky v rámci návrhu rozpočtu 2019? Jednoduše jeho rozhazovačnost. Ano, máme se dobře, město má poměrně slušné příjmy, zejména ze sdílených daní, ze státního rozpočtu, z represí občanů. A to je situace, které zjevně málokterý politik odolá. Té možnosti uspokojit požadavky všech, kdo si chtějí na městské peníze sáhnout (nakonec toto přiznal i zpracovatel materiálu pro zastupitele, kde uvedl, že v podstatě všechny nároky byly uspokojeny – dobré vědět pro příští rok). Ano, říkat NE je nepopulární.

Rozpočet města na rok 2019 je opět deficitní, kdy deficit ve výši cca 120 milionů korun je pokryt zůstatky na účtech, zůstatky fondů a úvěru. Zatímco navrhované investiční výdaje poklesly proti minulému roku o cca 90 mil. Kč (jistě, minulý rok byl volební, tudíž nadstandardní), tak běžné výdaje města vzrostly o téměř 65 milionů korun (tj. narůst o cca 18 %, inflace přitom činila pouze cca 2,1 %). Na žádost Mgr. Trčky o zdůvodnění takového navýšení, jsme se dočkali jen velmi obecného vysvětlení – rostou mzdy (vládním nařízením, nárůst cca o 6 mil. Kč), přidali jsme některým našim organizacím a dalším žadatelům napojeným na rozpočet města, zdražila se MHD (Mgr. Chajdrna zdůvodnil, že letos končí smlouva s provozovatelem MHD, takže bude nutno provést v letošním roce mimořádné vyúčtování), atp. Žádného konkrétního zdůvodnění, proč se přidalo tu či tam jsme se nedočkali, bylo nám sděleno, že nám tedy zdůvodnění dodatečně bude posláno. Bývaly doby, kdy jsme jako vedoucí odborů museli na dotazy zastupitelů bleskově odpovídat se znalostí věci a v přesných číslech. No, doba se mění.

S návrhem rozpočtu a jeho parametry jsme za ODS a Svobodné nemohli souhlasit (spolu se zastupitelem za Piráty), hýření posledních let bude jednou napravitelné jen za velké rozmrzelosti všech občanů města.

Dalším podbodem schvalování rozpočtu, který ale měl původně zřejmě uniknout pozornosti zastupitelů, neboť nebyl nijak komentován a příslušné usnesení tvořilo součást všech organizačních usnesení souvisejících se schvalováním rozpočtu, bylo další navýšení kompetencí rady města na úkor zastupitelstva. Jde o usnesení, kterým zastupitelstvo předává pravomoc radě města rozhodovat o rozpočtových úpravách. Trochu historie – do roku 2014 měla rada tuto kompetenci limitovánu 1 milionem korun, od roku 2014 si koalice zjednala navýšení pravomocí na 1,5 milionu korun a pro rok 2019 si koalice navrhla další navýšení na 2 miliony korun. Tento postup plně odpovídá záměru zejména vládnoucího hnutí ANO, kdy se postupně omezují kompetence zastupitelů (kde sedí ta prudící opozice a jednání se nahrávají) a zvětšují se kompetence rady města (kde si rozhoduje koalice sama, pěkně neveřejně). Vyžádaný pokus o zdůvodnění tohoto kroku vyšel naprosto planě - údajně větší operativa rozhodování - a neobstojí.

Můj protinávrh vrátit se zpět k hranici 1 milion korun nebyl, jak jinak, schválen, naopak koalice za podpory „opozičního“ PhDr. Irgla si odsouhlasila svůj původní, z hlediska veřejné kontroly problémový, návrh. Teď si nemohu vzpomenout, nebyl jedním z politických hitů hnutí ANO požadavek na zvýšení transparentnosti v řízení veřejné správy?

To, že zastupitelstvu budou zpětně předkládány informace o provedených rozpočtových změnách schválených radou města, je jen slabou náplastí na ztrátu dalšího střípku zastupitelské demokracie, ale díky alespoň za to - požadavek Ing. Brouwerové, stejně jako požadavek ve směru k přípravě rozpočtu na rok 2020, a to aby byl vyrovnaný a aby se schvaloval již v řádném prosincovém termínu, kdy je ještě prostor na změny a návrhy.

 

Revitalizace sídlišť a navýšení zadlužení města

Se schválením rozpočtu velmi úzce souvisel další bod jednání zastupitelstva, a to dodatečný návrh na dokončení revitalizací panelových sídlišť Pod Oborou – III. etapa (realizace 2019), Křižná – V. etapa (realizace 2020), Vyhlídka – V. etapa  (realizace 2020) a návrh financování této investice přijetím úvěru ve výši 70 milionů korun. Bohužel, návrh na co nejrychlejší dokončení revitalizací sídlišť jako priority města nevzešel od vládnoucí koalice (což bych očekávala, vzhledem k tomu, jak se vždy  prezentuje každá vyměněná popelnice), k akci byla dovedena opozicí na pracovní poradě zastupitelů, zejména tedy  Mgr. Chajdrnou (Nezávislí a Soukromníci) a Ing. Brouwerovou (hnutí Provalmez), a to pouze za předpokladu přijetí dalšího úvěru na realizaci.

Takže si to shrňme: revitalizace sídlišť je údajně pro vedení města prioritou, ale do rozpočtu města se dostala až na návrh opozice a na její realizaci si půjčíme, protože peníze města jsme už rozfofrovali v běžném provozu a na méně prioritní akce. Tomu říkám logika.

Za ODS a Svobodné podporujeme co nejrychlejší dokončení revitalizací sídlišť, naše priorita to byla, je a bude. S přijetím úvěru to ale máme i uvnitř politického klubu složité. Zatímco kolegové to vidí spíše prakticky – rozpočet města je schválen a na revitalizace sídlišť už nejsou žádné volné prostředky, takže pokud je chceme provést, tak nám nic jiného nezbývá než úvěr schválit, já si dovoluji ten komfort být zásadová, držet se našeho volebního programu a pro úvěr nehlasovat. Tento drobný rozkol v našem opozičním zastupitelském klubu  si v této chvíli můžeme dovolit, odpovědnost je na jiných.

 

Ještě pár doplňujících poznámek:

 • Vzhledem k tomu, že se bude žádat o dotace na revitalizace a je pravděpodobnost, že opět nějaké dostaneme, je docela možné, že úvěr ve výši 70 milionů korun nebude na revitalizace plně vyčerpán, a protože není účelově vázán, může se stát vlastně bianko šekem k dalšímu utrácení rozpočtu (stejně jako loňský 50 milionový úvěr, jehož nevyčerpaná část ve výši 15 milionů korun byla letos zařazena do příjmů rozpočtu bez jasného účelu použití, takže klidně na provoz a projídání budoucnosti).

 • Dle sdělení finančního poradce města p. Tesaře je bezpečný úvěrový rámec města 500 milionů korun. Město bude mít nově úvěr celkem cca 200 milionů korun, takže údajně jsme v klidu. To jsou nebezpečné úvahy.

 • Z obrovského projektu Revitalizace sídlišť, který byl zahájen již někdy kolem roku 2010, zůstane tedy nedokončeno sídliště Křižná – VI. etapa (nejmenší část od ulice Bratří Čapků k městu) a sídliště Podlesí. Vše se bude projektově připravovat na další období.

 

Pravidla pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města

Další hřebíček do rakve zastupitelské demokracie. Rada města předložila zastupitelům upravený dokument, podle kterého se poskytují zejména granty a přímá podpora sportovcům, kulturním, výchovněvzdělávacím, volnočasovým, sociálním a dalším organizacím. Úpravu si  částečně vyžádala změna, o které jsem psala již zde http://www.taprava.cz/valasske-mezirici/k-veci/dostava-demokracie-ve-valasskem-mezirici-na-zadek/.

Jen shrnu, výbory jako poradní orgány zastupitelstva, které posuzovaly žádosti a připravovaly návrhy na podporu, nebyly pro nové volební období 2018-2022 zřízeny. Jejích funkce byla nahrazena komisemi rady města. Programový dokument tedy bylo nutno změnit čistě z formálního hlediska – takto to bylo podáno např. na jednání finančního výboru. Tak trochu s tichou duší bylo do změn instalováno také další omezení zvykových pravomocí zastupitelstva města, a to komplexní rozhodování o všech grantech a přímých podporách. Velkou oporou navrhovatelům (a dle mého názoru naprosto účelovou) se stal obecní zákon, který říká, že zastupitelstvo rozhoduje o přidělení finanční podpory nad 50 tisíc korun, co je pod, o tom rozhoduje rada města. Nicméně ve Valašském Meziříčí jsme měli nastaven systém tak, že o všech grantech a přímých podporách rozhodovalo vždy zastupitelstvo. Bylo to koncepční a všichni zastupitelé (i ti opoziční) měli možnost, v případě velkých disproporcí v návrhu, navrhnout a prosadit  změnu. Tento systém jsem vždy považovala za demokratický a transparentní. Dnes tedy bude situace jiná, mnohem méně přehledná, mnohem méně otevřená jiným názorům. Komise rady města (jistě, nově v nich má mít opozice většinu, ale ne všude tomu tak je, navíc členové většinou nejsou zastupitelé, přenos informací k zastupitelům není bez problémů) posoudí žádosti, zpracují návrh a předloží jej radě města. Ta z návrhu schválí příspěvky do 50 tisíc korun a příspěvky nad 50 tisíc korun postoupí zastupitelstvu. Zastupitelstvo bude posuzovat jednotlivosti bez znalosti celého návrhu a možnosti provedení změn.

Vlastně, v praxi bude zastupitelstvo schvalovat nově minimum. Již v minulém roce byly téměř všechny granty ve výši do 50 tisíc korun, takže se dá konstatovat, že granty se přesouvají do kompetence rady téměř plně, a v přímé podpoře bude zmatek nad zmatek. Jak se ukázalo již na tomto jednání zastupitelstva v dalších bodech - některá komise předkládala svůj návrh úplný, některá jen vybrané příspěvky, v rámci rozpočtu schvalovalo zastupitelstvo přímou podporu i do 50 tisíc korun atd. atd. 

Za klub ODS a Svobodné jsem podala návrh na ponechání kompetence zastupitelstvu, a to v původním rozsahu. Byť s podporou opozice, neúspěšně, jak jinak. Zastupitelstvo tedy přichází o svou další, dosti podstatnou, kompetenci a co si budeme nalhávat, i o možnost občas zalobovat za nám blízký sport, kulturu či akci. Čili další politické body pro vládnoucí koalici.

 

Zateplení ZŠ Šafaříkova – podání žádosti o dotaci

O tom, že ve vládnoucí městské koalici se musí poslouchat, si už šuškají vrabci na střeše. Občas se některý z jejích rozumnějších členů pokusí o svůj názor na věc, ale zcela zjevně marně. Projekt zateplení ZŠ Šafaříkova, rozuměj její zbývající části čítající pavilon 1. stupně, školní jídelnu, malou tělocvičnu a spojovací chodby, se připravoval od roku 2015, poté co byla dokončena úplná rekonstrukce hlavního pavilonu a realizováno zateplení velké tělocvičny. Pro změnu dotačních podmínek, kdy se součástí „zateplovacích“ projektů musela stát také rekuperace, se projekt v tomto duchu upravoval, aby se následně došlo k předpokládané ceně z projektu cca 36 milionů korun. To byla tedy rána. Celý SVČ Domeček se zateplil za cca 13 milionů korun (projektová cena do 20 milionů korun), a to je už pořádný objekt!

Čtyři roky projekt čekal na svou realizaci, aby byl v začátku letošního roku zastupitelům předložen návrh na podání žádosti o dotaci s celkovým nákladem přes 41 milionů korun. Ta suma pro mne je nepochopitelná a se svými pochybami jsem se na zastupitele obracela několikrát. Naposledy jsem vyjádřila nespokojenost s cenou projektu na školské komisi, kdy nám bylo její předsedkyní Ing. Mikuláštíkovou sděleno, že ani jí a jejím kolegům radním – stavařům se ta cena nelíbí a rádi by nechali udělat revizi projektu. Potěšilo mne to. Jaké bylo tedy mé překvapení, když zastupitelům byl projekt předložen beze změn a úprav, s původní cenou. A podání žádosti o dotaci bylo schváleno (tedy bez možnosti v projektu už cokoliv změnit).

Přiznám se, že po negativně zodpovězeném dotazu, zda se bude projekt revidovat, jsme i my za ODS a Svobodné zvedli pro podání žádosti o dotaci ruku. V té chvíli jsme neměli dost dobře možnost se správně rozhodnout. Zateplení školy je potřebné a podporujeme jej, dotace alespoň trochu vylepší ekonomiku akce, … ale osobně si troufám tvrdit, že bude minimální (většina neuznatelných nákladů) a velkou část zaplatí město. A to v situaci, kdy si bereme úvěry a čeká nás ještě řádka velkých investic.

Předraženým projektem je už Komunitní centrum, bude zjevně i sportovní hala a tento „zateplovací“ je ze stejného ranku.

 

Střípky z různého

Bc. Stržínek:

 • Podal informaci o stavu řešení problematiky budovy městského úřadu – je většinová shoda na tom, že se bude stavět nový, jsou vytipovány 4 lokality (kasárna, proluka Masarykova, bývalá Křižanova pila, Zašovská za stávajícím úřadem), všechny se prověřují z hlediska dopravního a přístupnosti sítí, stavět se bude bez městské policie, pro cca 130 zaměstnanců převážně státní správy. Za ODS a Svobodné stále upřednostňujeme přiblížení městského úřadu centru města, čili rekonstrukci budovy bývalého potravinářského učiliště s řešením parkování ve dvoře a přípravou výstavby parkovacího domu v centru.

 • Městská policie nakonec zůstane na svém místě, poskytnou se jí další skladovací prostory v kasárnách a časem se prověří možnost dostavby jedné místnosti pro MP a jedné pro klub důchodců. Toto řešení je, vzhledem k očekávaným výdajům města, ekonomicky nejvhodnější, za ODS a Svobodné podpora.

 • Předložil návrh na využití budovy krásenské radnice, uvolněné knihovnou k 1. červnu letošního roku, a to pro klub Zlaté šípy a klub Vrtule. Padla-li tedy varianta přestěhování městské policie do objektu, navrhované využití se nám jeví skutečně nejvhodnějším, s ohledem na absenci bezbariérového řešení budovy. Za ODS a Svobodné navrhované využití podporujeme.

PhDr. Irgl:

 • Požádal o pořízení aplikace na hlášení závad, aby nemusel volat starostovi. Nejvhodnější se mu jeví aplikace Zmapuj to. Pan starosta sdělil, že město umožňuje hlásit závady na svých webových stránkách (v sekci Napište nám) a také prostřednictvím aplikace Valašské Meziříčí. Panu Irglovi ale uvedené možnosti nevyhovují, protože tam není zobrazen stav řešení nahlášené závady. Vzpomněla jsem si, že město je ještě z minulosti stále účastno v aplikaci InCity, kde je hlášení závad také, možná by vyhovovalo. Chtělo by to zmapovat, co si město kde a kdy zaplatilo, to využívat a také  propagovat.

 • Dále upozornil na možnost využití aplikace Kouřící komín, kde se dá nafotit a nahlásit sousedův černý kouř z komína.

Mgr. Chajdrna:

 • Položil dotaz, do kdy bude budova krásenské radnice vyklizena (do 01.06.019) a požádal, aby rada, v jejíž kompetenci pronájem či výpůjčka je, schválila užívání Zlatým šípům co nejdříve.

 • Dále se dotázal na stav příprav výstavby sportovní haly. Dle dostupných informací má být projektová dokumentace hotova do 14.02.2019 (společnost má na její vypracování necelé 3 měsíce), město bude mít  pouhých 10 dní na připomínkování (kdo to za město udělá), sdělil také, že hala má být postavena do října 2020, tj. před krajskými volbami, což je vyloženě účelové a je obava, zda stavba tím spěchem neutrpí na kvalitě. Starosta sdělil, že město na přípravě haly úzce spolupracuje a vše zatím probíhá korektně, jen rozsah projektu trochu bobtná.

Ing. Brouwerová:

 • Sdělila, že na sloupech elektrického vedení jsou po městě vylepena sdělení ČEZ, která už nejsou platná a stále hyzdí sloupy a veřejný prostor. Týká se i jich nařízení města či vyhláška o reklamách? Měla by se zjednat náprava.
 • Dotázala se, zda se bude upravovat obecně závazná vyhláška o hazardu - omezení počtu heren (pozn. o ty, které ukončily provoz). Přislíbeno.
 • A také požádala o umístění laviček na dopravním hřišti, a to někde do stínu stromů.

 

Ing. Skácalová:

 • V souvislosti s dopravním hřištěm jsem požádala o zajištění nového nátěru a nutné opravy řídící věže na dětském dopravním hřišti. Hřiště je hezky opraveno, ale na věž se už nedostalo a je to škoda, neboť to hezké dílo hyzdí.  Byla slíbena náprava.

 • Upozornila jsem na nutnost zajištění protiskluzného nátěru zeber na přechodech pro chodce po městě, zejména toho na Sokolské ulici. Lidé běžně přecházejí komunikaci mimo tento přechod, protože zejména za vlhka či v zimě barva na zebře klouže a samotné překonání přechodu je pak celkem adrenalin. Bude kontaktován správce komunikací.

 • Jelikož jsem zaregistrovala diskusi, která se vede na Vsetíně ve věci spalovny, zajímalo mne, zda i ve Valašském Meziříčí se připravujeme na dobu, kdy bude zakázáno skládkování domovního odpadu. Pan starosta sdělil, že tato otázka není u nás na pořadu dne. Nějaké plány v této věci má  Deza (?). Město chce jít spíše směrem třídění odpadu a tím omezování množství toho skládkovaného.

Mgr. Trčka:

 •  Dotázal se, zda byla na sportovní halu vypsána  architektonická soutěž. Je to objekt pro město významný a město kvalitní architekturu potřebuje. Starosta města potvrdil známou věc, že město žádnou soutěž nevyhlásilo. 

Mgr. Kneisl:

 • Navrhnul vydání knihy o osobnostech oceněných cenou města či čestným občanstvím.
 • Připomněl nutnost pořízení koncertního křídla  a divadelní opony do sálu kulturního zařízení.

Ing. Arch. Carbolová:

 • Deklarovala závazek za KDU-ČSL na nové stavby vyhlašovat architektonické soutěže. Kvitujeme.

 

 

S přáním krásných dní

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS a Svobodné