Z dubnového zasedání zastupitelstva města Valašské Meziříčí 15.4.2019 17:30

Z dubnového zasedání zastupitelstva města Valašské Meziříčí

aneb "Co se z tiskových zpráv města nedozvíte.".

 

Celý zvukový záznam zde: https://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-4-radneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-4-4-2019/d-39065/p1=17888.

 

Po lednovém superkrátkém zasedání zastupitelstva nás po téměř třech měsících čekala opravdu nálož bodů k projednání. A mnohých značně kontroverzních. Vybírám a komentuji ty nejvíce diskutované.

 

Na úvod jsme vyslechli zprávy o veřejném pořádku ve městě, přednesené vedoucím Obvodního oddělení PČR  npor. Bc. Ivanem Tözsérem a ředitelem naší městské policie Ing. Janem Camfrlou, obě označily Valašské Meziříčí za bezpečné město (samozřejmě, vždy je co zlepšovat). Byla velmi podrobně vysvětlena otázka bezpečnostních kamer a radarů měřících rychlost (stojí za vyslechnutí zvukového záznamu).  

Z následující diskuse:

- H. Skácalová: Jaká je vymahatelnost pokut za porušení "alkoholové" vyhlášky? Dělá se něco s poruchovostí závorového systému u nemocnice?

- M. Irgl: Budeme mít kamerový systém, který bude přenášet i zvuk? Jaká je náplň práce preventistů? Co dělat proti vandalismu, zejména házení košů do Bečvy, např. po hokejových zápasech?

- M. Knápek: Poděkování za preventivní edukativní činnost městské policie.

- V. Chajdrna: Požádal o zveřejnění prezentace o činnosti městské policie, kde jsou komplexní informace o kamerovém systému. 

 

Finanční dotace společnosti ST Servis na rok 2019

Zastupitelstvu byla předložena ke schválení veřejnoprávní smlouva na běžnou dotaci společnosti ST Servis, s.r.o. na provoz sportovních zařízení v letošním roce. Výše dotace byla předmětem diskusí již při schvalování rozpočtu města na rok 2019. Nicméně bez nějakého podrobnějšího rozboru byla tehdy schválena. A proč je takovým předmětem zájmu a připomínek opozice? Dotace je totiž proti minulým letům o téměř 2,5 milionů vyšší (z původních běžných 6,6 mil. Kč vzrostla na téměř 9 mil. Kč). A z předloženého materiálu se zastupitel důvody tak dramatického navýšení nedozví. Zvlášťě, když je předložen návrh rozpočtu pouze ve srovnání s rokem minulým, který byl naprosto nestandardní z důvodu prováděné opravy bazénu, ta se dotkla citelně jak oblasti nákladů, tak výnosů. 

Při této příležitosti jsme se dotazovali také na důvod navýšení cen vstupů do krytého bazénu. Zdůvodnění se ujala jednatelka společnosti p. Wrzecká, která argumentovala navýšením cen elektřiny, také několikerým navýšením mezd a nutnými opravami technologií. Úspora energií z nově pořízené kogenerační jednotky se teprve očekává. Potud zdůvodnění navýšení dotace města. U cen vstupů je to stejné, p. Wrzecká navíc sdělila, že ceny se v podstatě od roku 2008 nehýbaly a bylo tedy nutné zvýšené náklady promítnout i do zvýšení cen. Přičemž ono zvýšení u vstupů na tzv. "hodinky" není tak dramatické jako u tzv. jednorázových vstupů. 

Předmětem kritiky opozice byla rovněž naprostá absence jakékoliv informovanosti veřejnosti (o zastupitelích nemluvě) o těchto krocích ze strany radnice či rady (rada města vykonává funkci valné hromady společnosti). Snad už vůbec nepřekvapí obranný výpad zastupitele Irgla, který varoval před vypouštěním informací před jejich projednání v zastupitelstvu, ať se nešíří zavádějící informace. S ohledem na skutečnost, že zastupitelstvo ceny na sportovištích neschvaluje a nové ceny visí na dveřích krytého bazénu již měsíc, a také s ohledem na jeho sveřepý boj v minulosti vedený právě za plnou transparenci jednání radnice, byla jeho poznámka vyloženě vtipná.

 

Výpomoc Mikroregionu VMK na kompostery

Předložena byla žádost o návratnou finanční výpomoc na předfinancování dotačního projektu na nákup kompostérů ve výši 3,3 milionů korun, stejně jako v roce 2018 (finance byly do rozpočtu města po získání dotace vráceny). Za zmínku stojí nesouhlas kolegy Trčky, který připomenul, že město si samo bere úvěr, z kterého bude platit úroky a na druhou stranu půjčuje mikroregionu bezúročně. Má pravdu, ale.... Osobně jsem zásadně proti úvěru města, pro pomoc mikroregionu, s vědomím toho, že projekt se již nebude v nejbližších letech zřejmě opakovat, jsem nakonec zvedla ruku. 

 

Přijetí investičního úvěru ve výši 70 milionů korun

Zastupitelům byly předloženy finanční nabídky bankovních společností na poskytnutí úvěru ve výši 70 milionů korun. Sečteno, podtrženo - město bude stát úvěr na úrocích cca 10,5 milionů korun. Minimálně. Hlasovala jsem proti. Bohužel, sama.

 

Užití části úvěru na částečnou úhradu investic "Odstranění staveb na Křižanově pile" a "Revitalizace prostoru mezi Apollem a OD Křižná" 

A už to začíná. Pro úvěr se město rozhodlo z důvodu zafinancování revitalizací sídlišť Pod Oborou III. etapa za 29 mil. Kč (2019) a Křižná V. etapa a Vyhlídka V. etapa za 41 mil. Kč (2020). Dobrá, to jsou prioritní investice (údajně i pro vedení města), na jejich realizaci ovšem nebyly ve velmi slušném rozpočtu města potřebné finance nalezeny. Proto ten úvěr.

III. etapa revitalizace sídliště Pod Oborou byla již vysoutěžena s realizační cenou cca 21 mil. Kč. Takže město má rázem 8 milionů volných a místo toho, aby se logicky snížila výše úvěru (bylo dost času, podmínky úvěru se teprve schvalovaly), tak se volné peníze okamžitě použijí na zalepení běžných rozpočtových děr. Totiž, ač je teprve duben, město již nemá žádnou finanční rezervu na připravované investice (o provozní rezervě nemluvě). K demolici staveb na Křižanově pile se město zavázalo v kupní smlouvě s Křižany. Není ani omluvou, že je nakonec demolice dražší než se původně předpokládalo. Běžně by měl s touto eventualitou rozpočet města počítat. No a o úpravě prostoru mezi Apollem a OD Křižná raději ani nemluvit. Ano, je třeba i tuto část města zvelebit, stejně jako chodníky a prostranství v ostatních částech města, které jsou v daleko horším stavu, ale na rozdíl od prostoru u Apolla, musí čekat na to, až se někdy dostanou na řadu (o nějakém plánování a určování priorit se nám může jen zdát). 

Moje otázka zněla: Z čeho by město hradilo uvedené zvýšené výdaje, kdyby si nevzalo úvěr nebo kdyby se vysoutěžila revitalizace sídliště Pod Oborou dráže. Z čeho město uhradí další případně zvýšené nároky investic realizovaných v letošním roce, když nemá žádnou rezervu? Odpověděla jsem si sama.

Jsem proti úvěru obecně, ale když už si ho město bere na potřebné investice, pak zásadně nesouhlasím s jeho použitím na lepení víceméně provozních záležitostí města.  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zajímavé info:

Při tomto bodu se probírala na podnět Mgr. Chajdrny také otázka řešení celého areálu Křižanovy pily, a to jak likvidace stavebního odpadu z demolice - co možná nejšetrněji k obyvatelům okolních domů, tak výsadby ochranné zeleně, oddělující stávající bytové domy od celého areálu. Obé bylo starostou města přislíbeno. 

Starostou byla dále podána informace o pozemku vlakových vleček, o který mělo město zájem pro případné vybudování autobusového nádraží (vlečky proti OD Kaufland) - SŽDC dokončilo proces převodů pozemků a je připraveno prodat městu pozemek za cca 5 mil. Kč. Mgr. Chajdrnou bylo připomenuto, že bude nutno následně provést demolice všech staveb na pozemcích se nacházejících, včetně kabeláží, kterých je zde mnoho. To vše celé pořízení a případné využití pozemku podstatně prodraží a na to je třeba myslet. Otázkou také je, zda je pozemek pro výstavbu autobusového nádraží vůbec rozměrově vhodný.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyslání zástupců města do dozorčích rad obchodních společností s účastí města

Jak kdysi řekl pan starosta Stržínek, vysílání zástupců města do řídících orgánů obchodních společností s účastí města je politickou záležitostí. 

Takže schválení zástupci města u:

CZT Valašské Meziříčí, s.r.o. - Ing. Pustějovský (ANO), Ing. Jelínek (KDU-ČSL), Mgr. Irgl (PROVALMEZ)

Městské lesy a zeleň, s.r.o. - Ing. Mičunek (ANO), D. Rychtar (Piráti), Mgr. Chajdrna (Nezávislí a soukrom.)

ST Servis s.r.o. -  V. Uhřík (ANO), Ing. Mikušek (KDU-ČSL), Ing. Krátký (ODS a Svob.)

TS Valašské Meziříčí, s.r.o. - Bc. Přikryl (ANO), F. Veverka (ODS a Svob.)

VaK, a.s. - Bc. Stržínek (ANO), Ing. Denk (KDU-ČSL), Ing. Brouwerová (PROVALMEZ)

 

Sportovní hala města Valašské Meziříčí - dodatek ke smlouvě o spolupráci

Zastupitelstvu města byl předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o spolupráci uzavřené mezi městem a Zlínským krajem. Předmětem dodatku bylo posunutí termínu uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na výstavbu haly z původního 30.03.2019 na nově navrhovaný termín 31.10.2019, a to zejména z důvodu prodlevy ve zpracování projektové dokumentace na halu (soutěž na zpracovatele se musela opakovat, došlo k posunu termínu zpracování dokumentace).

V materiálu pro zastupitele bylo doslovně uvedeno, že v současné době (v době předkládání materiálu) není ještě zpracována dokumentace pro provádění stavby, ze které vyplynou předpokládané náklady na výstavbu haly.

Diskuse:

Mgr. Trčka - Nesouhlasí se smlouvou ani se způsobem výstavby haly - připomenul chybějící architektonickou soutěž či nové a levnější haly v okolí VM. Pozastavuje se neustále nad tím, proč kraj vstoupil do celé akce a chce ve městě postavit halu, kterou škola nepotřebuje (má svou tělocvičnu a málo žáků). Zpochybnil tak využití haly v dopoledních hodinách školami. Zavazuje si kraj město touto investicí? Doporučuje městu odstoupit od smlouvy. 

Ing. Skácalová - Pro jistotu jsem položila dotaz, kdy tedy dostane město hotovou projektovou dokumentaci (ze které by vzešla cena díla), a to také z důvodu jejího připomínkování (dle smlouvy jsme měli na posouzení dokumentace cca 10 dní, což není mnoho na zásadní připomínky). Dle slov starosty je hotová první část dokumentace a bude se chystat další část dokumentace pro provádění stavby. Termín dodání dokumentace, dle sdělení kancléře p. Koláře, se nedá přesně určit. Nicméně byla jsem ujištěna, že zástupci města se pravidelně a průběžně účastní jednání při jednotlivých fázích zpracování projektové dokumentace a vše s krajem úzce řeší. Ta snaha vyhnout se konkrétním informacím byla téměř hmatatelná.

Mgr. Chajdrna - Přemýšlím nad tím, že pokud by se Mgr. Chajdrna následně přece jen na cenu nezeptal, zcela zjevně by vůbec nepadla. Odpověď p. Koláře - 240 milionů korun způsobila v sále šok a bezmoc.

A nastalo kalení vody. Zástupci města se údajně tu novinu dozvěděli na poslední koordinační schůzce, také je to překvapilo. Požádali ještě zpracovatele o návrh, v čem se dá ušetřit. Stále se čeká na položkový rozpočet (který by, dle Mgr. Chajdrny, měl být hotový). To všechno neznamená, že za tu částku se bude hala stavět. Vše bude ještě předmětem diskuse, co se bude škrtat. Pan starosta v podstatě veškeré řeči kolem ceny považuje nyní za spekulaci. Nakonec sdělil, že se bude asi svolávat mimořádné zastupitelstvo, a to i kvůli stavbě tenisové haly, kdy  TK Deza získal 70 % dotaci na její výstavbu.

Vcelku by mě zajímalo, kdy nám chtěl pan starosta všechny ty zásadní informace sdělit. V řádném programu žádný podobný bod zařazen nebyl a celá tato diskuse proběhla vlastně úplně neplánovaně v rámci původně bezproblémového bodu.

Obrázek o tom, jak se dnes šetří s podstatnými a zejména těmi nepříjemnými informacemi, si udělá jistě každý sám.

Jen ještě ně závěr připomenu - město má úvěr na revitalizace sídlišť, nemá žádné finanční rezervy (tedy kromě 40 milionů korun na stavbu úřadu uložených ve fondu obnovy majetku) hala bude stát skoro 2 x tolik, než se předpokládalo, budeme zjevně pomáhat financovat stavbu tenisové haly ... a na další nemalé výdaje si město zadělává svou dnešní politikou - viz další body.

Uzavření dodatku jsem nakonec podpořila, a to s vědomím, že ta zásadní diskuse o sportovní hale nás teprve čeká. Vedení města tak dostalo šanci řádně vysvětlit, jak to s halou je a bude.

 

Bezúplatný převod budovy zázemí fotbalového hřiště v Juřince

Pro mnohé zastupitele byla jistě překvapením nová strategie vedení města v přístupu k tělovýchovným jednotám a sportovním klubům místních částí. Nově budou tyto převádět svůj majetek (většinou pořízený vlastními silami, v rámci historicky známých akcí "Z")  městu a město se naopak zaváže tento majetek provozovat a také rekonstruovat. V rámci této strategie byl zastupitelům předložen k projednání bezúplatný převod budovy zázemí fotbalového hřiště v Juřince (budova šaten, bufetu, sociálního zařízení), a to s tím, že do 5 let provede město celkovou rekonstrukci budovy v předpokládané hodnotě cca 20 milionů korun. Transakci obhajoval p. Mičunek, zastupitel a předseda osadního výboru, s tím, že místní část potřebuje kulturní dům jako místo scházení občanů a budova TJ Juřinka je k tomuto účelu vhodná, jenže teď se tam asi občané scházet nemohou, protože je budova TJ!?! A protože je jakýsi strach, že by v budoucnu mohlo město s budovou nakládat nežádoucím způsobem, je do smlouvy o převodu zapracována podmínka do 5 let zkolaudovat rekonstruovanou budovu, jinak se majetek vrátí zpět TJ (takže město začne rekonstrukci, z nějakého důvodu ji nedotáhne do kolaudace a po 5 letech se vrátí zpět TJ - a to je vlastně fajn).

Pozn. Pamatuji si, když jsme v minulosti vedli sportovní kluby k legalizaci černých staveb, s  tím, že tyto budou v jejich vlastnictví, aby se o ně mohli starat, případně žádat o dotace, přijímat dary na jejich údržbu. Hlavně ale vzít si péči o majetek za své. Stále jsem toho názoru, že jakmile se majetek převede na město, dobrovolnost obyvatel místních částí padne a bude vše už jen na městě. 

V diskusi vystoupil Mgr. Chajdrna, který seznámil ostatní s obsahem diskuse k tomuto bodu na finančním výboru, kde jsme za část opozice své obavy z budoucích závazků města vyjádřili. Dále shrnul, že Juřinka nás tedy bude stát cca 20 milionů, Hrachovec (v majetkových bodech se schválil převod pozemku ze sportovního klubu Hrachovec na město právě za účelem výstavby nových šaten) cca 10 milionů, Bynina je v procesu podobného řešení, počítejme rovněž s podobnou částkou 10 milionů a pozadu určitě nezůstane Podlesí (pro které město v minulosti vykupovalo pozemky pod hřištěm za cca 7 milionů korun), které má rovněž představu o nemalých investicích.

To je, bratru, minimálně 50 milionů korun do sportovišť v místních částech. Připomenu všem, že dosud není rekonstruována budova ubytovny města na městském atletickém stadioně, ve které jsou umístěny šatny meziříčských fotbalistů - už léta čeká na svou obnovu.

Na další dotaz, zda existuje ucelená strategie města nakládání s majetkem, sdělil starosta města, že chce uplatnit stejný model jako u stadionu města (profesionální správa ST Servisem), ale zatím se posuzuje a řeší každá místní část jednotlivě.

Ing. Skácalová - Vedení města chce tedy rozšířit obecně přijímanou koncepci profesionální správy sportovního majetku, kterou nyní máme, kterou chceme realizovat, ale zatím jsme ji nerealizovali (čeká se na dokončení převodu dotačního majetku TJ Valašské Meziříčí na město). Dnes ani nevíme, jak a zda vůbec to bude pod ST SERVISem fungovat, kolik lidí budeme muset přijmout na správu majetku, kolik nás to bude stát, atd. A když toto nevíme, tak chceme rozšířit správu majetku o další značný majetek, u kterého neznáme budoucí finanční nároky. 

Situaci dále nezachránila ani paní místostarostka Odstrčilová, která velmi odpovědně na koncepci sportu pracuje. Sama přiznala, že tato ale nebude hned. Nicméně převody majetku se už realizují. K čemu pak bude koncepce a případná diskuse nad ní, to je ve hvězdách. 

Návrh na odložení materiálu do doby vyjasnění koncepce neprošel. Převod jsme za většinu opozice nepodpořili, nicméně koalicí byl schválen.

Zaujala mne také zjevně nová praxe, zrušení platného, zastupiteli schváleného, usnesení rozhodnutím starosty. Nová doba.

 

S přáním krásných Velikonočních svátků

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS a Svobodné

 

P.S. Začínám se obávat budoucnosti našeho města (samozřejmě nejen). To, co se dnes děje, to bezuzdné utrácení, téměř žádné plánování, krátkozraká řešení typu "ať to stojí, co to stojí, hlavně, že tam bude moje jméno", sliby na všechny strany, házení miliony, to není ani omylem rozumné hospodaření s veřejnými prostředky. To je hazard. Vedení radnice svou "strategií" vedení města bez plánů a ucelené představy o ekonomice zadělává na velmi nákladné investice a budoucí nemalé výdaje (a zcela zjevně si budoucí důsledky ani nepřipouští).