Z dubnového jednání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí 6.5.2020 9:18

Z dubnového jednání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí

V pořadí druhé zasedání formou videokonference v době nouzového stavu COVID-19. Zvukový záznam zde: https://www.valasskemezirici.cz/zvukovy-zaznam-z-13-mimoradneho-zasedani-zastupitelstva-mesta-ze-dne-30-4-2020/d-42806/p1=17888.

Zatímco první koronavirové mimořádné zasedání zastupitelstva, na kterém jsme si vyzkoušeli jednání z pohodlí domova či své pracovní kanceláře, tedy prostřednictvím videokonference, se neslo zejména ve znamení informací o opatřeních rady města v souvislosti s koronavirem, tentokrát již byly na pořadu jednání i běžné záležitosti města, u kterých byl zájem rychle je posunout ke konečnému výsledku.

Takže v krátkosti výběr toho nejzajímavějšího:

 

Obecně závazná vyhláška (OZV) o poplatcích za odvoz a likvidaci odpadů

Paradoxně tuto vyhlášku jsme vydávali novou již v závěru loňského roku. Změnila se v souladu s upravenou legislativou, přesněji se definovaly některé pojmy. Dozorový orgán ministerstva vnitra novou OZV posvětil. Výborně. Měli bychom si ale začít zvykat, že co platí dnes, neplatí zítra (nakonec výkony vládních činitelů při vyhlašování opatření v rámci COVIDu jsou toho jasným dokladem). Takže dozorový orgán Ministerstva vnitra si po zaslání již schválené a vyhlášené OZV celou věc rozmyslel a sdělil, že tato vyhláška vykazuje závažné nedostatky. Takže znovu a lépe. Schválili jsme úpravy (víceméně formální) a věříme, že tentokrát na delší dobu než na čtyři měsíce.

Pozitivum je, že z OZV vypadly povinnosti poplatníků, tudíž občanů, každoročně dokladovat některé skutečnosti vedoucí k osvobození od poplatku nebo skutečnosti, které si město případně může vytáhnout z různých celostátních registrů (například dlouhodobý pobyt v zahraničí, studium mimo město, nezaopatřené čtvrté a další dítě atp.). Podrobné informace budou zveřejněny ve Zpravodaji.

 

Pozemkové transakce

- Vyhlásili jsme záměr na směnu pozemků v Juřince (kolem Bečvy) za pozemky pod tenisovými kurty, patřící Povodí Moravy. Obavy členů osadního výboru z možných omezení pro občany Juřinky při případné výstavbě malé vodní elektrárny (původní záměr Povodí Moravy) rozptýlila JUDr. Schattke, vedoucí majetkové správy - taková stavba na daném pozemku v Juřince není podle platného územního plánu přípustná.  

- Schválili jsme prodej pozemku ve spodní části Juřinky ČEZu pro výstavbu trafostanice. Ta bude potřebná pro realizaci výstavby 21 rodinných domů. Tlak opozice na urychlenou přípravu vybraných území pro individuální bytovou výstavbu měl tedy smysl.

- Schválili jsme prodej pozemků na výstavbu 4 rodinných domů ve Lhotě u Choryně. Na prodej bylo vyhlášeno on-line výběrové řízení, přihlásil se jeden zájemce a tomu budou pozemky prodány, jakmile je zasíťuje.  Na to má lhůtu čtyř let.

- Schválili jsme směnu pozemků na ulici Králova, v problematickém místě původně zúženého cyklochodníku (na křižovatce s ulicí Kraiczova). Jak dlouho se tato záležitost vleče? 6, 8, 10 či více let? Takže konečně. Jen připomínám, že  byť směna, nebylo to zadarmo. Město vybudovalo vlastníku sousední nemovitosti dle jeho požadavku nové oplocení, a to na vlastní náklady.

- Schválili jsme dodatek ke kupní smlouvě s Křižanovými ve věci uvolnění podmínky omezující město při  výstavbě dopravního terminálu na bývalé Křižanově pile. Stále vázne jednání se SŽDC o pozemku před Kauflandem, dle starosty by jednání měla být dokončena v řádu několika týdnů. A konečně se tedy bude připravovat zadání architektonické studie na toto území.

 

Opětovná žádost o dotaci na Protipovodňová opatření města

Jedná se o opětovnou žádost, která nebyla v předchozí výzvě schválena. Město tedy zkusí znovu. V rámci dotace by měl být pořízen nový digitální rozhlasový a varovný systém města v celkové hodnotě  cca 10 milionů korun. Za klub ODS jsme podpořili.

 

Finanční dotace TJ SOKOL

Je potěšitelné, že vedení města mění svůj přístup k TJ Sokol ve Valašském Meziříčí a hledá způsob, jak Sokolům pomoci s řešením nevyhovujícího technického stavu budovy v poměrně exponované části města. V této chvíli jsme schválili dotaci na první etapu obnovy, a to odvodnění východní strany objektu (tedy od městského parkoviště), a to ve výši 1 milion korun, při celkových nákladech 1,7 milionu korun. Podmínka zajištění zbývajících 700 tisíc korun bude, dle slov místostarostky Odstrčilové, s největší pravděpodobností splněna ze strany Zlínského kraje, z centra Sokola z Prahy a z vlastních zdrojů Sokola.

Požadavek zastupitele Irgla na zajištění garancí ze strany Sokola v případě budoucího nakládání s jeho majetkem byl široce diskutován s tím, že případné garance bude vhodné řešit až v případě dalších, vyšších dotací. Na stávajícím odvodnění by se město mělo podílet z toho důvodu, že částečně je ten tristní stav zaviněn i stavbou městského parkoviště, které je částečným původcem stékání vody právě k budově Sokolovny.

Dále byli zastupitelé informováni o záměru samotné rekonstrukce sokolovny v hodnotě cca 90 milionů korun (projektová cena), kdy se budou hledat dotační zdroje, ale také město se zřejmě bude muset podílet na zajištění vlastních zdrojů k dotaci. Až v této chvíli by bylo vhodné řešit garance, dle návrhu právničky města JUDr. Rapantové by to mohlo být předkupní právo v případě budoucího prodeje budovy.

Za sebe musím říci, že jsem ráda změně přístupu města k pomoci Sokolu s budovou. Sokol je neodmyslitelnou součástí města a jeho veřejného života. Stejně, jako město pomáhá nemalými financemi všem tělovýchovným jednotám (ve městě i v místních částech), tenisu, veselským lyžařům či jiným spolkům, nemělo by se stavit zády k Sokolům.

 

"Odpadová" obecně závazná vyhláška

Schválili jsme vydání nové "odpadové" OZV. Změna byla vyvolána rozšířenou legislativou - sběr jedlých olejů, nádobový sběr kovů atp. A dále je popsán nový systém svozu odpadů zavedený v letošním roce.

 

Změna závazných ukazatelů Plavecké školy

Jedná se o první žádost organizace města o finanční pomoc v souvislosti s nouzovým stavem. Plavecká škola je příspěvková organizace bez příspěvku města. Její činnost financují převážně základní školy, a to za realizaci plaveckého výcviku jejich žáků. V době nouzového stavu a uzavřených škol je výpadek příjmů plavecké školy likvidační.  Proto se obrátil ředitel školy na svého zřizovatele s žádostí o dotaci ve výši cca 800 tisíc korun (zejména náklady na mzdy učitelů plavecké školy za tři měsíce výpadku).

Poskytnutí příspěvku plavecké škole jsme podpořili. S žádostmi o finanční pomoc budou jistě následovat i další organizace města.

 

 Různé

R. Stržínek - podal informaci o dosavadním průběhu projektu finanční pomoci drobným živnostníkům - proběhla první vlna příspěvků, administruje se druhá vlna. Informoval, že s žadateli se intenzívně jedná a jejich žádosti se s nimi projednávají. Příslušní pracovníci města jsou velmi vstřícní a hledají vždy cestu k přijatelnému řešení. Tedy - živnostníci, provozovatelé, OSVČ, určitě o pomoc požádejte!

H. Skácalová - požádala jsem v rámci různého o poskytnutí informace o pohledávkách města, o přehled doposud vydaných finančních prostředků v rámci opatření COVID-19 a také o informaci, jaký dopad zatím má případně ještě bude mít nouzový stav na rozpočet města, jak se projeví nutné a neočekávané výdaje  v potřebě úspor a kde je vedení města zvažuje. Přislíbeno.

A nedalo se jinak - musela jsem již veřejně otevřít otázku situace v MŠ Kraiczova. Dotazy, šuškanda, různá sdělení, ať už ze strany rodičů dětí, zaměstnanců školky, ale i třeba ředitelů ostatních škol se množí a město doposud mlčí. Dokonce týden před jednáním zastupitelstva byla prostřednictvím městského úřadu zaslána zastupitelům oficiální výzva části rodičů dětí z uvedené mateřské školy k řešení situace. Někteří rodiče se následně dotazovali svých známých zastupitelů, zda výzvu dostali. No, nedostali. Mnozí ze zastupitelů o interpersonálních problémech ve školce ani nevěděli. Dokument byl zastupitelům nakonec poskytnut až na základě mé výslovné žádosti. Bohužel, to svádí k myšlence, že měl být před námi utajen. Pro mne už ani není překvapením, že basu v tajnůstkářství hraje s vedeními města i Obelisk. Stát se to v minulosti, ..... 

Požádala jsem vedení města o to, aby mělo při hledání řešení na paměti zejména budoucnost oblíbené MŠ a hledalo co nejméně bolestivou cestu. Školky čekají zápisy. Rodiče čekají na informace, aby se mohli rozhodnout. To, že 7, pro školku zásadních, zaměstnanců již podalo výpovědi (z celkového počtu 11) jim klidu nepřidá.

Reakce místostarostky Wojaczkové - poskytla přehled zásadních termínů jednání v rámci řešení situace MŠ. Sdělila také, že bez provedení inspekce ČŠI nemá město možnost situaci radikálně řešit, inspekce nastoupí do MŠ v červnu. Požádala o trpělivost.

V rámci diskuse k této záležitosti vystoupila také právnička města p. Rapantová, zástupce rodičovské veřejnosti, zastupitelé. Dalo se očekávat, že k žádnému konkrétnímu směru řešení zastupitelstvo nedospěje. Nicméně požádala jsem alespoň o svolání školské komise, kde by problematiku prodiskutovali školští odborníci a nasměrovali zodpovědné.

Celá situace je velmi nešťastná a zaslouží si jistě podrobněji rozebrat. Pracuji na samostatném textu.

 

T. Mičunek - dotázal se, jak dopadla soutěž na prodej pozemků na Štěpánově pro výstavbu bytových domů. Odpověď - přihlásil se jeden zájemce, pracovní skupina se jeho nabídkou bude zaobírat a následně bude předloženo zastupitelstvu města.

Dále se dotázal na předpokládanou ztrátu ST SERVISu, tedy zejména krytého bazénu - předpoklad je zatím 1,5 milionů korun.

 

I. Brouwerová - požádala o jednání finančního výboru právě z důvodu projednání výše uvedených rozpočtových záležitostí.

 

J. Trčka - dotaz na sportovní halu, odpověď starosty - stále se čeká na vyjádření kraje.

 

J. Kneisl - dotaz na plán města pro mimořádný stav sucha, dlouhodobou i krátkodobou strategii. Starosta podal informaci o opatřeních obecné povahy, které může město vyhlásit.  Doplnila místostarostka Odstrčilová, že strategii město zatím nemá, ale již aktivně komunikuje s odborníky. Dělají se jednotlivá opatření (např. parkoviště umožňující vsakování dešťové vody, sukulentové střechy).

 

S přáním zdraví

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka za ODS