Smuteční obřadní síň dokončena 27.10.2018 12:06

Smuteční obřadní síň dokončena

V sobotu 27. října 2018 byla veřejnosti zpřístupněna dokončená smuteční obřadní síň na místním hřbitově.  "Ostrý" provoz bude zahájen počátkem roku 2019, až se vysoutěží provozovatel a proběhnou zkušební obřady. Vše se musí předem nazkoušet, tak, aby obřady již probíhaly bez provozních zádrhelů.  

 

 

Stojí za to si v souvislosti s touto investicí města připomenout pár dat:

 

Říjen 2013 - zastupitelstvo města schvaluje zpracování studie smuteční síně formou architektonické soutěže a harmonogram projetku, a to 18 hlasy z 23 přítomných zastupitelů

Březen 2014 - město ve spolupráci s Českou komorou architektů vyhlašuje architektonickou soutěž na novou smuteční obřadní síň, vyhlášený investiční rámec činil 20 milionů korun

Červen 2014 - I. kolo výběru návrhů architektonického řešení síně - sešlo se 61 návrhů, do druhého kola bylo vybráno 5 soutěžních návrhů, 

Září 2014 - II. kolo výběru vítězného návrhu a jeho představení na jednání zastupitelstva města

2015/2016 - projekční práce (realizace vítěz architektonické soutěže Ing. Arch. Lukáš Pecka, Ph.D.), cena díla z projektu navýšena na cca 30 milionů korun 

Prosinec 2016 - vyhlášení soutěže na zhotovitele stavby

6. dubna 2017 - smlouva o dílo s vítězem soutěže na zhotovitele - MH-STAVBY, s.r.o. - vysoutěžená cena díla 23.960.149,- Kč, termín dokončení stavby - do 30.06.2018

7. září 2017 - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - vícepráce ve výši 183.946,- Kč (schválenou radou města)

30. dubna 2018 - vyhlášení soutěže na vybavení interiéru smuteční síně

31. května 2018 - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - vícepráce  ve výši 3.212.78,- Kč (schváleno radou města) a úprava termínů dokončení: stavební objekt SO 01 (budova) do 01.07.2018, ostatní stavební objekty (okolní terén, kolumbária) do 15.09.2018

5. června 2018 - uzavření kupní smlouvy na vybavení interiéru síně s vítězem soutěže firmou EFIOS spol. s.r.o., cena 1.143.888,- Kč,  termín dodání do 31.08.2018

29. srpna 2018 - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo - vícepráce a méněpráce, další navýšení ceny díla ve výši 462.489,- Kč (schváleno radou města), dodatek uzavřen 17 dní před stanoveným termínem dokončení díla

Konečná cena díla tedy činí 27.819.382,- Kč, tj. celkem navýšení o 3.859.233,- Kč proti vysoutěžené ceně. Smluvní termíny výstavby nebyly zcela zjevně dodrženy, to bylo také konstatováno na zářijovém jednání zastupitelstva.  

Provozní roční náklady se předpokládají ve výši kolem 2 milionů korun (více bude známo na základně zkušebního provozu).

 

Přes všechny uvedené diskrepance realizace nezbývá než konstatovat, že stavba samotná je architektonicky velmi zdařilá a město její realizací získalo opravdu důstojné místo posledního rozloučení. A to je pozitivní.

 

Ing. Hana Skácalová

zastupitelka