Aktuálně k volební kampani 1.10.2018 20:52

Aktuálně k volební kampani

V těchto dnech v naší zemi gradují volební kampaně politických subjektů, které se ucházejí o přízeň voličů v komunálních či senátních volbách.

Ve Valašském Meziříčí usilují o místa v novém zastupitelstvu kandidáti 10 politických stran a hnutí. Mezi nimi i uskupení ODS a Svobodní. Námi vedenou volební kampaň lze hodnotit jako střízlivou, věcnou a velmi korektní.

Financujeme ji z vlastních prostředků nebo z peněz dárců na rozdíl od vedení města, které vydalo jakoby náhodou těsně před volbami Zprávu o stavu města financovanou z městského rozpočtu a navíc ji ze stejných peněz nechalo v novinové podobě distribuovat až do jednotlivých poštovních schránek.

Neporušujeme Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o veřejném pořádku ve městě. Na rozdíl od některých hnutí vyvěšujeme své propagační materiály pouze na výlepových plochách k tomu určených.

Především však nikoho z politických soupeřů nenapadáme. Na rozdíl od M. Irgla, kandidáta politického subjektu PROVALMEZ, který ve svém Obelisku č. 10 hrubě napadl a pošpinil ODS i Svobodné. Smutné je, ale u něj nikoliv ojedinělé, že použil lži a účelové argumenty, kterými však pouze potvrdil vlastní malost. Nemám prostor na rozbor celého článku „Proč nevěřím současné ODS ve městě“, jen zareaguji na dva uváděné „průšvihy“:

a/ Bazén a Skanska – ztráta 40 miliónů. O výstavbě krytého bazénu rozhodlo zastupitelstvo v době starostování Ing. B. Mikuška z KDU-ČSL. Do zadávacích podmínek veřejné soutěže byla bohužel vložena nesmyslná podmínka: dodavatel stavby musí mít zkušenosti se stavbou krytých bazénů, což eliminovalo účast řady menších stavebních společností, např. i místních. Ta podmínka byla nesmyslná ze dvou důvodů: 1) kdyby si každé město stanovilo tuto podmínku, tak by v ČR nebyl postaven jediný krytý bazén – vždyť někde musel být postaven první krytý bazén bez jakýchkoliv předchozích zkušeností; 2) žádná stavební firma neprovádí vlastní instalaci bazénových van, tobogánů a dalších atrakcí, stejně tak strojoven zajišťujících ohřev vody, její cirkulaci, filtraci – tyto technologie musí dodat a osadit odborné firmy – subdodavatalé. To byl také hlavní důvod, proč ve výběrovém řízení uspěla velká stavební společnost – Skanska. Vlastní stavba se od počátku potýkala s řadou problémů vyplývajících jednak z chyb v projektové dokumentaci, jednak z vlastní realizace. Jen nezměrným úsilím starosty J. Částečky a zřízené odborné komise se podařilo dovést stavbu do zdárného konce (mimo jiné oceněnou jak „stavba roku“) – byť Skanska bazén předala s ročním zpožděním.  Město muselo na tuto skutečnost reagovat tak, jak ji přikazovala Smlouva o dílo – tedy vystavit smluvní pokutu. Proto nezaplatilo celou cenu stavby ve výši 142 mil. Kč: neproplatilo některé faktury ve výši 32 mil. Kč rovnající se smluvní pokutě. Vzniklý spor se dostal k soudům – ty nižší instance daly za pravdu městu. Jejich verdikt však Nejvyšší soud zvrátil ve prospěch Skansky. Nyní dosluhující zastupitelstvo pak odsouhlasilo mimosoudní vyrovnání a zaplatilo společnosti Skanska 25 miliónů Kč. Takže výsledná cena je někde na původně předpokládaných 135 mil. Kč.

Jen pro porovnání: krytý bazén – rozsáhlá stavba se složitou technologií se realizovala přibližně za 135 mil. Kč. Předpokládaná cena odsouhlasené stavby sportovní haly je 156 mil. Kč – stavby bez složitých technologií, která vyžaduje jen kvalitní hrací plochu a nezbytné sociální zázemí. Mimochodem: rozhodnutí vedení města a zastupitelstva o stavbě sportovní haly v součinnosti se Zlínským krajem považuji za velmi špatné. Nikoliv pro sportovní halu jako takovou, ale z mnoha jiných důvodů, z nichž uvedu jen nejdůležitější: nejhorší formou vlastnictví čehokoliv – věcí movitých či nemovitých je společné vlastnictví; nevhodná je lokalita, kde má sportovní hala stát – areál ISŠ COP na Palackého ul. Město má ve své východní části vybudovaný zcela unikátní sportovní areál. Ten měla sportovní hala logicky doplnit: především pro návaznost jednotlivých sportovních odvětví, pro možnosti rehabilitace, sauny, wellness atd. V neposlední řadě se má postavit hala za 156 mil. Kč? (navíc v současné době stavebního rozmachu jsou u veřejných zakázek realizované ceny staveb vyšší než rozpočtové) s ostudnou kapacitou pro 400 diváků. Ve 25 tisícovém městě s bohatou sportovní tradicí se staví sportovní hala pro budoucích 50 – 80 let s kapacitou 400 diváků (v Zubří chodí do haly na házenou běžně „tisícovka“ diváků)!!

b/ Odtržení Poličné a Krhové. Myšlenka restrukturalizace školství ve městě vzešla ze zastupitelstva už v době, kdy starostou města byl JUDr. J. Kubeša. Byla to reakce jednak na svízelnou finanční situaci ve městě, kdy se hledaly cesty k rozpočtovým úsporám a jednak na situaci ve školství. Na naddimenzované kapacity městských škol v porovnání se skutečnými počty žáků a v porovnání s dlouhodobým demografickým vývojem. Nejdříve bylo přikročeno ke zrušení ZŠ Zd. Fibicha, následovalo sloučení škol v Podlesí a v Hrachovci. Až poté se uvažovalo o sloučení škol v Poličné a v Krhové. To však bylo již v době, kdy pan Vl. Místecký, zastupitel z Poličné, dlouhodobě usiloval o odtržení Poličné od Val. Meziříčí. Dokonce objížděl místní části, ve kterých přemlouval osadní výbory k podobnému kroku. Požadavek sloučení škol v Poličné a v Krhové se stal pouhou záminkou k vyhlášení místního referenda o odtržení těchto obcí od Val. Meziříčí.

Přišlo město odtržením uvedených obcí ve svých příjmech o 10 mil. Kč.? Ano, ale současně je seriózní také říct, že minimálně o stejnou částku má město nižší rozpočtové výdaje. Val. Meziříčí už Poličné ani Krhové nefinancuje svoz komunálního odpadu, údržbu lesů a zeleně, veřejné osvětlení, opravy chodníků a komunikací, zimní údržbu, provoz škol, MHD, investice a další. A zdůrazňuji, že snaha o slučování škol vzešla ze zastupitelstva a vedení města, nikoliv z odboru školství MÚ. Odbor pouze zpracovával pro zastupitele požadované podklady o naplněnosti škol, počtech žáků, jejich věkové struktuře, demografickém vývoji apod. Uvádět, že tehdejší vedoucí odboru školství Ing. H. Skácalová měla přímý podíl na rozpadu města, je neopodstatněné a lživé, vedené pouze snahou očernit ji jako jedničku na kandidátce ODS a Svobodných v očích veřejnosti. Tolik k obsahu článku M. Irgla.

Volební kampaní usiluje uskupení ODS a Svobodní o dosažení co nejlepšího volebního výsledku. Nejen proto, abychom mohli realizovat svůj volební program, ale také proto, aby v době, kdy prezident a předseda vlády cíleně rozvracejí principy demokratického vývoje, snaží se změnit naši polistopadovou zahraničněpolitickou orientaci, útočí na nezávislost veřejnoprávních médií a tisku, jsme jako demokratická strana a hnutí tyto základní společenské hodnoty posílili na komunální úrovni. A v neposlední řadě bychom také chtěli, aby se Valašské Meziříčí v žebříčku 200 měst s rozšířenou působností, hodnocených z hlediska kvality života jejich obyvatel, výrazně posunulo z letošního nelichotivého 156. místa na důstojnější pozici.

 

Mgr. Jan Trčka